Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR X/110/03

UCHWAŁA NR X/110/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2003 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46,poz.543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Moniuszki we Wschowie składającej się z dwóch działek:1527/1 o powierzchni 0,65 27 ha(zabudowanej obiektami do likwidacji-po byłym Punkcie Zieleni Miejskiej) oraz 1519/3 o powierzchni 0,0198 ha,tj.łącznie:0,6725 ha.

§ 2

Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Moniuszki we Wschowie składającej się z trzech działek: 1525/1 o powierzchni 0,0734 ha, 1527/4 o powierzchni 0,0741 ha, 1520/3 o powierzchni 0,0088 ha,tj.łącznie: 0,1563 ha.

§ 3

Wyraża zgodę na zbycie lokali mieszkalnych-dla głównego najemcy:
· przy ul.Ks.A.Kostki 12/3
· przy ul.T.Kościuszki 18a/9

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-09 11:40:27 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa