Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR X/126/03

UCHWAŁA NR X/126/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2003 R.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 124 ust.1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 127.857-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 127.857- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Planowane po zmianach:
1) Dochody stanowią kwotę 27.892.692-zł.
2) Wydatki stanowią kwotę 30.326.692-zł.

§ 2
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/51/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/51/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/51/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybRozmiar: 548.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 124
Zalacznik1
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 140
Zalacznik2
Rozmiar: 40.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 124
Zalacznik3
Rozmiar: 17.17 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 129
Zalacznik4
Rozmiar: 29.85 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 129
Zalacznik5
Rozmiar: 20.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 132

Data publikacji: 2003-07-09 13:15:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa