Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XI/129/03

UCHWAŁA NR XI/129/03

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2003 ROKU

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie miejskiej Nowa Sól zadań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego ,,Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.12 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Wschowa porozumienia międzygminnego z Gminą Kożuchów i Gminą miejską Nowa Sól w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Nowa Sól działań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego ,,Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom” z wykorzystaniem środków finansowych programu PHARE – Spójność Społeczna i Gospodarcza, przy zapewnieniu wkładu własnego gmin.

§ 2
Działania, o których mowa w §1 polegać będą na:
· sporządzeniu dokumentacji przetargowej na wybór Inżyniera – inwestora zastępczego,
· przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz zawarciu i realizacji umów z Inżynierem – inwestorem zastępczym i Wykonawcą Robót

§ 3
Projekt inwestycyjny, którego dotyczy porozumienie, stanowią zadania związane z uzbrojeniem terenów przemysłowych w Nowej Soli, Kożuchowie i Wschowie.

§ 4
Zobowiązuje się Gminę miejską Nowa Sól do ogłoszenia podpisanego porozumienia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 5
Traci moc uchwała Nr VII/83/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze na powierzenie działań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego ,,Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-09-26 12:42:56 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa