Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XII/138/03

UCHWAŁA NR XII/138/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001 r. z późn.zm.),art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000 r. z późn.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża zgodę na zbycie:
a) lokali mieszkalnych dla głównego najemcy:
· przy ul. Ks. A.Kostki 12/4
· przy ul. Kazimierza Wielkiego 15/15
· przy ul. Obr. Warszawy 32a/4
· przy ul. Kazimierza Wielkiego 17/7
· przy ul. Wesołej 2/6
· przy ul. Obr.Warszwy 4/5
· przy Pl. Zamkowym 9/3
· przy ul. Obr. Warszawy 18/6
· przy ul. Powst.Wlkp.6/1
· przy ul. Daszyńskiego 11a
· przy ul. Dworcowej 4/2
· przy ul. Berwińskiego 3/5

b) pomieszczenia gospodarczego, położonego na działce 1429 o powierzchni 56 m² (na zapleczu nieruchomości przy ul. Lipowej 3).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Uzasadnienie

Ad.§ 1 pkt.1 ppkt.a)
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46,poz.543 z 2000 roku z późn. zm.) – w przypadku zbywania nieruchomości, lokali mieszkalnych – pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje głównemu najemcy.

Ad.§ 1 pkt.1 ppkt.b)
Wymienione pomieszczenie gospodarcze będzie zbywane w przetargu ustnym ograniczonym – z uwagi na to, iż dojazd jest możliwy tylko poprzez nieruchomość położoną przy ul. Lipowej 3,będącą własnością osób fizycznych.Data publikacji: 2003-11-07 10:58:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa