Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XII/139/03

UCHWAŁA NR XII/139/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46,poz.543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wschowie przy ul. Moniuszki 8, na działce geodezyjnej 1527/5 o powierzchni 1748 m².

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb

Uzasadnienie

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.nr 46,poz.543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) –przeznacza się do zbycia w trybie przetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym trzyrodzinnym przy ul.Moniuszki 8 we Wschowie- z uwagi na to, że:
- najemcy lokali mieszkalnych, znajdujących się w przedmiotowej nieruchomości złożyli pisemne oświadczenia, że nie są zainteresowani wykupem swoich lokali na własność, jak również nie skorzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości.Data publikacji: 2003-11-07 11:01:33 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa