Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XII/144/03

UCHWAŁA NR XII/144/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2003

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst – Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) i art.111 ust.2 pkt 5, art. 117 a ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku ( tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 19 b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie Umowy z Powiatem Wschowskim w zakresie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 20.000,-zł. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

2. Zawarta Umowa określi sposób rozliczenia i kontrolę udzielonej pomocy finansowej.

§ 2
Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Wschowie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb
Data publikacji: 2003-11-07 11:19:37 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa