Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XIII/153/03

UCHWAŁA Nr XIII/153/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/113/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.12 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku, Nr 9, poz.43. z późn.zm.), a także w związku z § 2 Uchwały Nr X/111/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie w celu zawiązania gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr X/113/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 po wyrazach: ”Kw 15178” - zapisy:
„działka nr 445/9 o powierzchni 0,1648 ha Kw 19273
działka nr 444/9 o powierzchni 0,2641 ha Kw 19273
działka nr 442/6 o powierzchni 0,0018 ha Kw 19273”

otrzymują brzmienie:
„działka nr 444/1 o powierzchni 0,3069 ha Kw 19273
działka nr 445/1 o powierzchni 0,2082 ha Kw 19273
działka nr 442/2 o powierzchni 0,0251 ha Kw 19273”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-12-19 09:04:57 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa