Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/154/03

UCHWAŁA NR XIII/154/03
RADY MIEJSKIE WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie: zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.

Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1, art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Najem lokali użytkowych stanowiących mienie gminne następuje w drodze przetargu.
2. W przypadku rozwiązania umowy najmu, najemca w okresie wypowiedzenia opłaca czynsz obniżony o 50%.
3. Zasady zwrotu nakładów ustalane są w umowach z najemcami z zastrzeżeniem :

1) nakłady mogą być poczynione wyłącznie za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
2) brak zgody uniemożliwia żądanie zwrotu nakładów
3) wartość nakładów nie podlega waloryzacji

4. Najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym może wystąpić wyłącznie w przypadku gdy następcą najemcy jest współmałżonek lub dzieci najemcy.

§ 2
1. Dla potrzeb ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu, miasto Wschowa, dzieli się na następujące strefy handlowe :

1) strefa I A – obejmująca następujące ulice :
- ul. Niepodległości w całości
- ul. Bohaterów Westerplatte – od ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Pocztową i ul. Garbarską

2) Strefa I B – obejmująca następujące ulice :
- ul. Bohaterów Westerplatte – pozostała część
- ul. Ks.A.Kostki – od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do ul.Nowej
- ul. Daszyńskiego – od skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Polnej
- ul. Pocztowa
- ul. Powstańców Wlkp
- ul. Rynek
- ul. Łazienna
- ul. Głogowska
- ul. Ratuszowa
- Pl. Zamkowy
- ul. Kilińskiego
- ul. Cicha
- Pl. Grunwaldu

3) Strefa II – obejmująca ulice nie wymienione w ppkt 1 i 2.

2. Tereny wiejskie zalicza się do II strefy handlowej

§ 3
1. Ustala się miesięczne minimalne stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu:

tabela stawek w załączniku

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do podjęcia decyzji o zaliczeniu do niższej strefy, lokali handlowych położonych w podwórzach lub innych mniej dostępnych miejscach oraz o niższych walorach handlowych.
3. W przypadku prowadzenia w lokalu, więcej niż jednego rodzaju działalności, najemca opłaca czynsz najmu wg wyższej stawki czynszu.

§ 4
1. Za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy można dokonać podziału lokalu, przy czym powierzchnia lokali po podziale nie może być mniejsza niż 31 m2.
2. Projekt podziału sporządza najemca i podlega on zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy.
3. W oparciu o sporządzony projekt podziału, Burmistrz Miasta i Gminy wyłania najemcę na lokal wydzielony w trybie określonym w § 1.
4. Koszty związane z wykonaniem prac podziałowych ponoszą solidarnie najemcy.
5. Zmiana rodzaju działalności powoduje automatyczną zmianę stawki czynszu.
6. Zmiana przeznaczenia lokalu z handlowego i gastronomicznego na usługowo-produkcyjny i administracyjno-biurowy w strefach I A i I B, wymaga zgody Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XI/86/95 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 21 września 1995 r. w sprawie trybu najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe, Uchwała Nr XXI/199/97 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 lutego 1997 r., Uchwała Nr XXVIII/306/00 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 grudnia 2000 r., Uchwała Nr XXX/320/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 stycznia 2001 r. i Uchwała Nr XXXI/343/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 r. – zmieniające Uchwałę Nr XI/86/95 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 21 września 1995 r. w sprawie trybu najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


tabelastawek
Rozmiar: 77.01 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147

Data publikacji: 2003-12-19 10:34:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa