Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/155/03

UCHWAŁA NR XIII/155/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU.

w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust.3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zależności od położenia w strefach, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:
- położonych w strefie I A : 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- położonych w strefie I B : 16,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- położonych w strefie II : 15,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

z wyjątkiem:
- aptek, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka - 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- lokali gastronomicznych i usługowo-produkcyjnych, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka - 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e)pozostałych - 5,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
z wyjątkiem:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli – 2 % ich wartości.

§ 2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) piwnice i strychy,
2) budynki pozostałe lub ich części należące do emerytów lub rencistów, którzy przekazali swoje gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa,
3) grunty i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie domów pomocy społecznej.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III/18/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Wschowa i Uchwała Nr V/46/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zmian do uchwały Nr III/18/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002 r.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/155/03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 11.12.2003r.

1. Miasto i Gminę Wschowa dzieli się na następujące strefy :

1) strefa I A – obejmująca następujące ulice :

- Niepodległości w całości
- Bohaterów Westerplatte – od ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Pocztową i ul. Garbarską

2) Strefa I B – obejmująca następujące ulice :

- ul. Bohaterów Westerplatte – pozostała część
- ul. Ks.A.Kostki – od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do ul.Nowej
- ul.Daszyńskiego – od skrzyżowania z ul.Niepodległości do ul. Polnej
- ul.Pocztowa
- ul.Powstańców Wlkp
- ul.Rynek
- ul.Łazienna
- ul.Głogowska
- ul.Ratuszowa
- Pl.Zamkowy
- ul.Kilińskiego
- ul.Cicha
- Pl.Grunwaldu

3) Strefa II – obejmująca ulice nie wymienione w ppkt 1 i 2.

2. Tereny wiejskie zalicza się do II strefy.Data publikacji: 2003-12-19 11:18:15 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa