Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/156/03

UCHWAŁA NR XIII/156/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU.


w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.15 i art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2003 roku, Nr 51, poz. 804 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XVII/110/91 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 września 1991 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i ustalenia miejsc sprzedaży targowiskowej oraz sposobu poboru § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące wysokości dziennej opłaty targowej w miejscach ustalonych do sprzedaży targowiskowej:

1.Przy sprzedaży ze straganów stałych za 1m2 zajętej powierzchni dziennie:

a/artykułów przemysłowych - 2,20 zł
b/artykułów spożywczych - 1,30 zł
c/artykułów spożywczo-przemysłowych - 1,70 zł

Opłatę pobiera się miesięcznie, uiszczoną do 10 każdego miesiąca, licząc 25 dni targowych w miesiącu.

2.Przy sprzedaży z wozu konnego, pojazdu silnikowego, przyczepy opłata dzienna wynosi:

a/ artykułów przemysłowych - 10,40 zł
b/ artykułów spożywczych - 6,30 zł
c/ artykułów spożywczo przemysłowych - 8,20 zł

dodatkowa opłata z tytułu ustawienia wozu konnego , pojazdu silnikowego lub przyczepy wynosi - 10,40 zł

3. Przy sprzedaży przy stołach zadaszonych – opłata dzienna za 1 m2 zajętej powierzchni wynosi:

a/ artykułów przemysłowych - 6,30 zł
b/ artykułów spożywczych - 2,30 zł
c/ artykułów spożywczo-przemysłowych - 4,20 zł

4. Przy sprzedaży na wyznaczonym placu nie zadaszonym – opłata dzienna jest o 50% niższa niż stawka opłaty dziennej przy sprzedaży przy stołach zadaszonych.

5.Przy sprzedaży zwierząt od każdej wystawione sztuki:

a/ koni i bydła - 20,60 zł
b/ jałowizny i źrebiąt - 10,40 zł
c/ prosiąt - 2,20 zł
d/ pozostałych - 1,30 zł

§2
1. Dzienną opłatę targową w drodze inkasa pobiera prowadzący targowisko Wiesław Mojsiej i dokonuje jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową.
2. Prowadzący targowisko wpłaca należne kwoty następnego dnia roboczego po każdym dniu targowym w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa lub na rachunek bankowy Urzędu.
3. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 10% zainkasowanej kwoty.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§4
Traci moc Uchwała Nr III/21/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-12-19 11:23:41 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa