Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/157/03

UCHWAŁA NR XIII/157/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (t.j. Dz.U.z 2002r., Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993r., Nr 94, poz.431 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
Ustala się wzory formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

Załącznik Nr 1 - wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,


Załącznik Nr 2
- wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,


Załącznik Nr 3
- wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,


Załącznik Nr 4
- wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości przeznaczony dla osób fizycznych,


Załącznik Nr 5
- wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego przeznaczony dla osób fizycznych,


Załącznik Nr 6
- wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego przeznaczony dla osób fizycznych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr III/25/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny .

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


zalacznik1_u157
Rozmiar: 587.46 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 135
zalacznik2_u157
Rozmiar: 392.37 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 135
zalacznik3_u157
Rozmiar: 448.55 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 173
zalacznik4_u157
Rozmiar: 543.47 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 118
zalacznik5_u157
Rozmiar: 389.54 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 128
zalacznik6_u157
Rozmiar: 374.17 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 145

Data publikacji: 2003-12-19 11:41:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin[email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa