Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/158/03

UCHWAŁA NR XIII/158/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 z póź.zm.), pkt.3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2003r., Nr 51, poz. 804) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dz.Urz. Ministra Finansów z 2003r., Nr 15, poz.83) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Wschowa:
1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
-wyprodukowanego do roku 1996 włącznie - 600 zł
-wyprodukowanego po roku 1996 - 540 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
-wyprodukowanego do roku 1996 włącznie - 620 zł
-wyprodukowanego po roku 1996 - 560 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
-wyprodukowanego do roku 1996 włącznie - 900 zł
-wyprodukowanego po roku 1996-840 zł

2)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg Załącznika Nr 1

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) wyprodukowane do roku 1996 włącznie - 1000 zł
b) wyprodukowane po roku 1996 - 900 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – wg Załącznika Nr 2

5)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) wyprodukowanych do roku 1996 włącznie - 760 zł
b) wyprodukowanych po roku 1996 - 680 zł

6)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – wg Załącznika Nr 3

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 20 miejsc:
wyprodukowanych do roku 1996 włącznie - 890 zł
wyprodukowanych po roku 1996 - 800 zł

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc i mniejszej niż 30 miejsc:
wyprodukowanych do roku 1996 włącznie - 1200 zł
wyprodukowanych po roku 1996 - 1100 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
wyprodukowanych do roku 1996 włącznie - 1400 zł
wyprodukowanych po roku 1996 - 1300 zł

§ 2
Traci moc Uchwała Nr III/19/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2003 roku na terenie miasta i gminy Wschowa i Uchwała Nr V/47/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr III/19/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


zalacznik1_u158
Rozmiar: 91.23 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 143
zalacznik2_u158
Rozmiar: 91.52 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 131
zalacznik3_u158
Rozmiar: 88.63 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 144
zalacznik4_u158
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 126

Data publikacji: 2003-12-19 12:15:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa