Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/160/03

UCHWAŁA NR XIII/160/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU


w sprawie: stawek i terminów płatności podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wschowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U . z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami ) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§1
Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi 12,00 zł za psa i nie podlega rozliczeniom miesięcznym.
§2
W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca każdego roku, począwszy od 2004 roku, stawka podatku wynosi 6,00 zł .

§3
Zwalnia się z opodatkowania psy poniżej 8 tygodni życia.

§4
Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania:

a/ do dnia 15 marca każdego roku, począwszy od 2004 roku,
b/ w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa lub utraty warunków do zwolnienia od tego podatku , w przypadku zaistnienia tych okoliczności po terminie płatności.

§5
1. Podatek należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie lub na jego rachunek bankowy.
2. Upoważnia się do pobrania podatku na terenie miasta Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o oraz Spółdzielnię Mieszkaniową we Wschowie, a na terenie wsi sołtysów.
3. Ustala się 15% prowizji od kwoty zainkasowanej przez inkasentów, o których mowa w pkt.2.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa .

§7
Traci moc uchwała Nr III/ 20 /02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stawek i terminów płatności podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wschowa.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-12-19 12:28:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa