Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/165/03

UCHWAŁA NR XIII/165/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity.– Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) i Uchwały Nr XV/165/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska udziela się dotacji z budżetu Miasta i Gminy Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Inspektoria Wrocławska na zadanie pn „ Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek we Wschowie w kwocie 5.000,00 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-12-19 12:55:50 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa