Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/168/03

UCHWAŁA NR XIII/168/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie: uchwalenia statutów sołectw.

Na podstawie art.35 oraz 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie, uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się Statuty Sołectw w brzmieniu określonym w poniższych załącznikach od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały:

Załącznik Nr 1 - Statut Sołectwa Dębowa Łęka
Załącznik Nr 2 - Statut Sołectwa Osowa Sień
Załącznik Nr 3 - Statut Sołectwa Nowa Wieś
Załącznik Nr 4 - Statut Sołectwa Hetmanice
Załącznik Nr 5 - Statut Sołectwa Lgiń
Załącznik Nr 6 - Statut Sołectwa Łysiny
Załącznik Nr 7 - Statut Sołectwa Wygnańczyce
Załącznik Nr 8 - Statut Sołectwa Tylewice
Załącznik Nr 9 - Statut Sołectwa Przyczyna Górna
Załącznik Nr 10 - Statut Sołectwa Konradowo
Załącznik Nr 11 - Statut Sołectwa Kandlewo
Załącznik Nr 12 - Statut Sołectwa Siedlnica
Załącznik Nr 13 - Statut Sołectwa Łęgoń
Załącznik Nr 14 - Statut Sołectwa Olbrachcice
Załącznik Nr 15 - Statut Sołectwa Przyczyna Dolna

§ 2

Traci moc Uchwała Nr III/17/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Załącznik Nr ........
do Uchwały Nr XIII/168/ 03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 11 grudnia 2003 roku
STATUT SOŁECTWA


RozdziałI
Nazwa i obszar

§ 1
1. Ogół mieszkańców wsi ................. stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi Sołectwo ..............................

§ 2
1. Sołectwo ............................ jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Wschowa.
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa .........................., zwany dalej sołectwem, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 3
Obszarem działania sołectwa jest wieś: ............................................

R o z d z i a ł II
O r g a n i z a c j a i z a d a n i a

§ 4
Organami sołectwa są:
1. Zebranie wiejskie.
2. Sołtys.
§ 5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
3. Organem wspomagającym działalność sołtysa w sołectwie jest rada sołecka.
4. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania.
5. Kadencja sołtysa, członków rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

§ 6
1. Samorządowi Mieszkańców Wsi ................................. powierza się zarządzanie składnikami mienia komunalnego znajdującymi się na obszarze sołectwa, przekazanego sołectwu odrębną uchwałą.
2. Zarządzanie, o którym mowa w ust.1 obejmuje:
a) wynajmowanie i wydzierżawianie składników mienia komunalnego, o którym mowa w
pkt1,
b) decydowanie o przeznaczeniu dochodów uzyskanych z mienia po pokryciu kosztów związanych z jego eksploatacją,
c) konserwację i remonty składników mienia przeznaczonych do powszechnego użytku.

§ 7
1. Do zadań Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa ............................... należy:

a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
b) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
e) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

2. Sołectwu może być powierzona realizacja zadań gminy.

§ 8
Zadania określone w § 7 Samorząd Mieszkańców Wsi realizuje w szczególności poprzez :

1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców,
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską we Wschowie, zwaną dalej radą miejską, konsultacji społecznej projektów uchwał rady miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
4. Występowaniu z wnioskami do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. Ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

R o z d z i a ł III
Z a s a d y g o s p o d a r k i f i n a n s o w e j s o ł e c t w a

§9
Środki finansowe sołectwa stanowią:

1. Fundusze wydzielone w budżecie gminy Wschowa,
2. Środki uzyskane z gospodarki mieniem komunalnym, w tym przychody z najmu i dzierżawy
ruchomości i lokali,
3. Środki pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa.
4. Środki wymienione w ust.2 i 3 przekazywane są do budżetu gminy Wschowa.

§10
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwalonego przez zebranie wiejskie.
2. Sołectwo prowadzi gospodarkę w ramach środków finansowych przyznanych mu uchwałą rady miejskiej.
3. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy, wydzielone na realizację określonych zadań sołectwa oraz powierzonych zadań gminy, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w uchwale rady miejskiej.

§11
1. Gospodarkę finansową sołectwa realizuje sołtys, zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym. Wszelkie jego zmiany wymagają akceptacji zebrania wiejskiego.
2. Zebranie wiejskie może upoważnić radę sołecką do wprowadzania zmian w planie rzeczowo-finansowym.
3. Zatwierdzając plan rzeczowo-finansowy zebranie wiejskie ustala osoby upoważnione do składania podpisów i dysponowania środkami finansowymi sołectwa, z zachowaniem przepisów określonych w zakresie uprawnień sołectw do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
4. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

§ 12
Kontrolę finansową sołectwa prowadzi komisja rewizyjna rady miejskiej.

§13
Zebranie wiejskie opiniuje, w części dotyczącej sołectwa, przedstawiane do konsultacji przez radę miejską projekty uchwał w sprawach :

1. planu zagospodarowania przestrzennego,
2. przepisów prawa miejscowego,
3. planu budżetu na dany rok,
4. innych uchwał rady miejskiej.

§ 14
1. Opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa, zwanego dalej burmistrzem.
2. Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady miejskiej.
3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.

§ 15
Samorząd Mieszkańców Wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.

§ 16
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Wsi nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.
R o z d z i a ł IV
S o ł t y s i r a d a s o ł e c k a

§ 17
W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a radą miejską i burmistrzem, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką.
§ 18
1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej
c) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady miejskiej i burmistrza,
d) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady miejskiej i burmistrza,
f) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwołanych przez burmistrza,
g) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań w zakresie administracji publicznej.
2. Sołtys przedkłada informację ze swojej działalności na zebraniach wiejskich.

§ 19
1. Sołtys może brać udział w sesjach rady miejskiej.
2. Na sesjach rady miejskiej sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.

§ 20
1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys trwale współdziała z radą sołecką. Rada sołecka składa się z ……….. osób.
2. Rada sołecka ma charakter opiniotwórczy i doradczy. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się raz w miesiącu. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.
3. Rada sołecka w szczególności:
a) opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorządu,
c) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
d) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
e) prowadzi społeczną kontrolę jednostek organizacyjnych prowadzących obsługę miejscowej ludności, formułuje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizację,
f) decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym,
g) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys informuje o działalności rady sołeckiej.

§ 21
1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Na wniosek rady miejskiej zebranie wiejskie może odwołać sołtysa, który nie wywiązuje się ze
swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.
3. Burmistrz może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do zebrania wiejskiego z wnioskiem o
odwołanie go.
4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

R o z d z i a ł V
Z a s a d y i t r y b z w o ł y w a n i a z e b r a ń w i e j s k i c h
o r a z w a r u n k i w a ż n o ś c i p o d e j m o w a n i a u c h w a ł

§ 22
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rady miejskiej.

§ 23
Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3. Na wniosek rady miejskiej lub burmistrza.
§ 24
1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie.
3. Zebrania wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, rady miejskiej lub burmistrza, winno odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 25
1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.
5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie lub burmistrza o pomoc, którzy wyznaczą w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

§ 26
W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa do kontaktów z sołectwem.

§ 27
1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


R o z d z i a ł VI
T r y b w y b o r u s o ł t y s a i r a d y s o ł e c k i e j

§ 28
1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej, zwołuje burmistrz. W tym celu burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego, oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Miejskiej, burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego miasta i gminy.
2. Zawiadomienie burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.

§ 29
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 30
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) ogłoszenie wyników wyborów,
e) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 31
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

§ 32
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 33
Wyboru sołtysa i wyboru członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 34
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, burmistrz zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa.

R o z d z i a ł VI
K o n t r o l a i n a d z ó r

§ 35
1. Działalność organów sołectwa podlega nadzorowi i kontroli rady miejskiej.
2. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem .
3. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 36
Rada miejska może żądać informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.

§ 37
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia radzie miejskiej uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
2. Sołtys przedkłada radzie miejskiej, na zasadach określonych w ust.1, akty wydawane przez sołtysa, z wyjątkiem aktów wydawanych w sprawach wymienionych w § 18 pkt1 lit.h).

§ 38
Uchwała zebrania wiejskiego lub akt wydany przez sołtysa w sprawach z zakresu administracji publicznej sprzeczne z prawem są nieważne.

R o z d z i a ł VII
P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e

§ 39
Zmiany Statutu dokonuje rada miejska.Data publikacji: 2003-12-19 13:11:40 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa