Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/169/03

UCHWAŁA NR XIII/169/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie: zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
W budżecie gminy Wschowa corocznie wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw.

§2
1. Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw w corocznym projekcie budżetu gminy są wyliczane na podstawie danych z ostatniego rocznego okresu rozliczeniowego i wynoszą od 0,5-1,5% łącznych dochodów gminy z następujących źródeł:
1) wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportu, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
2) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej,
3) dochody własne uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy,
4) dochody z majątku Gminy,
2. Rada Miejska na wniosek Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4., uchwala w formie uchwały projekt wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
3. Niewydatkowane środki zwracane są na dochody Gminy.

§3
1. Środki, o których mowa w §2 ust 1, w 90% przeznaczone są bezpośrednio do dyspozycji poszczególnych sołectw.
2. Pozostałe 10% środków, o których mowa w § 2 ust. 1 wyodrębnia się corocznie jako rezerwę na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w sołectwach. O sposobie wydatkowania tych środków decyduje Burmistrz Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia sołtysów.

§4
Wysokość środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw w danym roku budżetowym oblicza się według wzoru:
w = A: 15 + B x Wl + C x Wwp + D + E
Gdzie:
W - środki do dyspozycji sołectwa,
A - 50% środków przeznaczonych do bezpośredniej dyspozycji sołectw w danym roku budżetowym,
B - 20% środków przeznaczonych do bezpośredniej dyspozycji sołectw w danym roku budżetowym,
WI - wskaźnik ludnościowy ( iloraz liczby mieszkańców w danym sołectwie i liczby mieszkańców we
wszystkich sołectwach),
C - 30% środków przeznaczonych do bezpośredniej dyspozycji sołectw w danym roku budżetowym,
Wwp - wskaźnik wykonalności zobowiązań podatkowych ( iloraz wskaźnika rocznego wpływu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w sołectwie przypadający na 1 mieszkańca sołectwa i sumy tych wskaźników we wszystkich sołectwach),
D - środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym,
E – środki uzyskane z gospodarki mieniem komunalnym w tym przychody z najmu i dzierżawy
ruchomości i lokali oraz pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz innych świadczeń na rzecz
sołectwa.
§5
1. Ustala się terminarz prac nad częścią budżetu przeznaczonego do dyspozycji sołectw:
1) Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 20 września, przesyła do sołectw informacje o wysokości środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji sołectw w następnym roku budżetowym,
2) Rady Sołeckie w terminie do 15 października sporządzają projekt rocznego planu wydatkowania środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa, zwany dalej planem wydatków oraz przesyłają ten projekt do Skarbnika Gminy, celem zaopiniowania,
3) Zebranie Wiejskie w terminie do 30 października uchwala roczny plan wydatków, a sołtys
niezwłocznie przekazuje go do Skarbnika Gminy.
4) Zebranie Wiejskie w terminie do 1 grudnia każdego roku kalendarzowego składa Burmistrzowi Miasta i Gminy wnioski dotyczące wydatków, które nie wygasają z końcem roku kalendarzowego, ze wskazaniem celu ich wykorzystania,
5) Jeżeli Zebranie Wiejskie nie uchwali planu wydatków w terminie określonym w pkt. 3, to Burmistrz Miasta i Gminy ustala niezbędne środki do realizacji obligatoryjnych zadań sołectwa, o czym informuje Radę Miejską.
2. Ustala się następujący terminarz prac nad częścią budżetu przeznaczonego do dyspozycji sołectw w
2004 r.:
1) Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 19 grudnia 2003 r., prześle do sołectw informacje o
wysokości środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji sołectw w roku budżetowym
2004,
2) Sołtys w terminie do dnia 9 stycznia 2004 r., przekazuje Skarbnikowi Gminy uchwalony przez
Zebranie Wiejskie roczny plan wydatków,
3) Jeżeli Zebranie Wiejskie nie uchwali planu wydatków w terminie określonym w pkt. 2) to Burmistrz Miasta i Gminy ustala niezbędne środki do realizacji obligatoryjnych zadań sołectwa, o czym informuje Radę Miejską.
3. Plan wydatków powinien obligatoryjnie przewidywać środki na realizację następujących zadań :
1) utrzymanie świetlic wiejskich,
2) utrzymanie czystości i porządku w sołectwach,
4. Zadania wynikające z planu wydatków realizuje Burmistrz Miasta i Gminy we współpracy
z sołtysem i radą sołecką danego sołectwa.
5. Zaplanowane przez sołectwo w rocznym planie wydatków inwestycje o całkowitej wartości
kosztorysowej lub szacunkowej dwukrotnie przewyższające wysokość środków ujętych w
planie wydatków w danym roku budżetowym wymaga zgody Rady Miejskiej.
6. 1) W przypadku nie wywiązania się przez Rady Sołeckie z obligatoryjnych zadań wymienionych w
ust. 3, Burmistrz Miasta i Gminy wykonuje te zadania na koszt sołectwa.
2) Komisja Budżetu i Majątku Gminnego Rady Miejskiej we Wschowie dokonuje kwartalnych ocen porządku i czystości w sołectwach i przedkłada wnioski Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§6
1. Rada Sołecka może w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi, dokonywać zmian w planie
wydatków do wysokości 20% całego planu. Zmiany te wymagają zatwierdzenia przez najbliższe
Zebranie Wiejskie.
2. W przypadku nie zatwierdzenia przez Zebranie Wiejskie zmian w rocznym planie wydatków
wprowadzonych przez Radę Sołecką, Burmistrz Miasta i Gminy rozstrzyga spór pomiędzy Zebraniem
Wiejskim a Radą Sołecką.

§7
Sołectwo, na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego, za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy, może zawierać porozumienia z innymi sołectwami o udostępnieniu środków na zadania inwestycyjne podejmowane przez sołectwo. Wysokość środków, o których mowa wyżej, nie może przekraczać połowy środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa w danym roku budżetowym.

§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-12-19 13:13:33 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa