Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/171/03

UCHWAŁA NR XIV/171/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 R.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/189/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§1
W Uchwale Nr VII/189/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa w § 5 :

1. Wyrazy „Zarząd Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazami „Burmistrz Miasta i Gminy”,
2. Pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Składania rocznej informacji z realizacji strategii w terminie do 30 czerwca każdego roku”.

§2
§ 6 Uchwały Nr VII/189/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa otrzymuje brzmienie:

1. „Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, co najmniej 1 raz w kadencji zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej we Wschowie oceny z realizacji strategii, sporządzonej w oparciu o merytoryczne opinie i ekspertyzy.”
2. „Na podstawie oceny o której mowa w pkt 1, Rada Miejska, w formie uchwały dokonuje niezbędnych korekt, weryfikacji celów, kierunków strategicznych i programów strategii.”

§3
§ 7 Uchwały Nr VII/189/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.”

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-12-31 12:53:25 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa