Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/172/03

UCHWAŁA NR XIV/172/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 124 ust.1 pkt 1, 2, 3, 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 406 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 416.937,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 116.937,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Planowane po zmianach:

1) Dochody stanowią kwotę 27.745.540,-zł.
2) Wydatki stanowią kwotę 30.609.540,-zł.
3) Deficyt stanowi kwotę 2.864.000,-zł., który zostanie pokryty przychodami z :
- emisji papierów wartościowych,
- kredytu długoterminowego.
4). Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę
3.116.000,-zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/51/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/51/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


zalacznik1_172
Rozmiar: 341.05 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 158
zalacznik2_172
Rozmiar: 405.21 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147
zalacznik3_172
Rozmiar: 135.36 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147
zalacznik4_172
Rozmiar: 16.77 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 129
zalacznik5_172
Rozmiar: 267.18 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 191

Data publikacji: 2003-12-31 13:00:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa