Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/176/04

UCHWAŁA NR XV/176/04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 30 STYCZNIA 2004 R.

w sprawie : wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1
Opłata za świadczenia przedszkoli obejmuje :
1. Opłatę stałą obejmującą koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe,
2. Opłatę za wyżywienie dziecka.

§ 2
1. Opłata stała, o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, wynosi :
105,00 zł - miesięcznie w przedszkolu na terenie miasta,
32,00 zł - miesięcznie od sześciolatków przebywających w oddziałach 9 – godzinnych.
2. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 3,20 zł dziennie.

§ 3
1. Opłatę stałą ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dziecka niezależnie od obecności dziecka w placówce.
2. W przypadku ciągłej, 30 dniowej nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty stałej nie pobiera się.
3. W okresie urlopowym tzw. przerwy wakacyjnej, jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola, opłaty stałej nie pobiera się.
4. W przypadku posyłania dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie przerwy wakacyjnej opłatę stałą wnoszą rodzice lub opiekunowie prawni do przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.
5. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5
Traci moc uchwała Nr XIV/114/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 15 stycznia 1996 roku w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli na terenie miasta i gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Franciszek BaśczynData publikacji: 2004-02-04 13:05:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa