Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/181/04

UCHWAŁA NR XV/181/04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 30 STYCZNIA 2004 ROKU

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, art. 52, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 109, art. 116, art. 119, art. 122, art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i art. 3, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 26.924.880,-zł. -zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami w kwocie 1.385.370,-zl. -zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.782,-zł. -zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały ,
3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71.400,-zł. -zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały,
4) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 282.000,-zł.
5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 242.905,-zł.

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 29.524.880,-zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ogólną kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 25.267.042,-zł.
w tym:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 14.496.230,-zł.
b) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 600.000,-zł.
c) na dotacje z budżetu gminy:
-dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 458.781,-zł.
-dla instytucji kultury kwotę 1.182.921,-zł.
- na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwotę 195.000,-zł.
2) wydatki majątkowe kwotę 4.257.838,-zł.
z tego:
a) dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami sektora finansów publicznych kwotę 32.500,-zł. -zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
b) dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 639.000,-zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 3.524.788,-zł.
d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 61.550,-zł.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami w kwocie 1.385.370,-zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.782,-zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71.400,-zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
4) wydatki realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego kwotę 2.490.588,-zł., -zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej,
5) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 242.905,-zł.

§ 3
1. Deficyt budżetu w kwocie 2.600.000,-zł. zostanie sfinansowany przychodami z:
- emisji obligacji komunalnych
- zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę 2.200.000,-zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4
Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do
uchwały.

§ 5
Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7
Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przemocy w Rodzinie określa załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 8
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 22.162 ,-zł.

§ 9
1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 600.000,-zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 700.000,-zł.
6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 700.000,-zł.

2. Ustala się kwotę 700.000,-zł., do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.


§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Franciszek Baśczyn


zal1_181
Rozmiar: 89.64 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 129
zal2_181
Rozmiar: 123.66 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 127
zal3_181
Rozmiar: 16.73 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 134
zal4_181
Rozmiar: 70.56 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 128
zal5_181
Rozmiar: 72.53 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 137
zal6_181
Rozmiar: 62.15 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 132
zal7_181
Rozmiar: 60.98 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 133
zal8_181
Rozmiar: 65.81 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 133
zal9_181
Rozmiar: 72.24 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 132
zal10_181
Rozmiar: 28.33 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 125
zal11_181
Rozmiar: 17.45 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 131
zal12_181
Rozmiar: 22.49 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 130
zal13_181
Rozmiar: 20.15 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 131

Data publikacji: 2004-02-04 13:37:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa