Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/182/04

UCHWAŁA NR XVI/182/04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 13 LUTEGO 2004 ROKU

w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie za 2003 rok.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie, uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie za 2003 rok stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/182/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 13 lutego 2004r.

Roczne sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie za rok 2003.

W okresie 2003 roku, Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy, przeprowadziła 11 kontroli kompleksowych oraz 3 kontrole problemowe, i tak:
- analizę zaleceń pokontrolnych po kompleksowej kontroli RIO w Zielonej Górze w okresie 03.09.2002r. – 29.11.2002r.;
- analizę budżetu gminy Wschowa na 2003 roku w lutym 2003r.,
- kontrolę sprzedaży budynku w Olbrachcicach w dniu 10 marca 2003r.;
- kontrolę realizacji uchwał Rady Miejskiej we Wschowie w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.;
- kontrolę wydatkowania funduszy GKRPAiPwR we Wschowie w dniu 19.02.2003r. i 03.04.2003r.;
- analizę wykonania budżetu gminy za 2002 rok w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdania statystyczne Rb-27 i Rb-28 w dniach 7 i 8.04.2003 roku,
- opracowanie opinii o wykonaniu budżetu za 2002r. w dniu 8.04.2003r.,
- kontrolę wykonania dróg śródpolnych w Kandlewie w roku 2002 w dniu 03.04.2003r.,
- kontrolę podróży służbowych w UMiG, OPS IDK w dniu 03.04.2003r.,
- kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych przez podmioty po kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie od 19.11.2002r. do lipca 2003r.,
- kontrolę realizacji uchwał Rady Miejskiej we Wschowie przez Burmistrza Miasta i Gminy w I półroczu 2003 roku,
- kontrolę zmian organizacyjnych w UMiG we Wschowie pod kątem celowości, fachowości, ilości etatów oraz kosztów administracyjnych w dniu 12.09.2003r.,
- ocenę przygotowania Gimnazjum Nr 2 we Wschowie do roku szkolnego 2003/2004,
- analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. w dniu 22.10.2003r.
Oprócz w/w kontroli Komisja Rewizyjna dokonała:
- opracowała w m-cu I 2003 roku plany pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok;
- podsumowania pracy Komisji za 2003 rok w XII/2003r;
- opracowała plan pracy Komisji na 2004 rok w XII/2003r.

W toku prowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna wykryła między innymi nieprawidłowości:
- nieprawidłowości po kompleksowej kontroli RIO w Zielonej Górze zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym RIO i były omawiane na Sesji Rady Miejskiej we Wschowie,
- w czasie procedury sprzedaży budynku w Olbrachcicach Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowo- Usługowemu „Domeks”, należącego do Andrzeja Łabędzkiego, zamieszkałego w Polkowicach zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdził:
1. Od ustalonego w protokóle uzgodnień terminu 15 kwietnia 2000r. do marca 2003r., a więc prawie przez 3 lata Andrzej Łabędzki nie uregulował należności wobec gminy w wysokości 40 tys. zł.;
2. Brak w protokole uzgodnień zapisu, jakie konsekwencje poniosą strony, jeśli nie wywiążą się z zawartych w protokóle uzgodnień ustaleń, jak również czy będą naliczone odsetki za wpłaty po uzgodnionym terminie, co zabezpieczałoby interes gminy;
3. W 2001 roku wysłano z urzędu tylko 1 pismo wzywające nabywcę do uregulowania należności wobec gminy w dniu 5 grudnia;
4. W 2002 roku do 20 listopada wysłano z urzędu również tylko 1 pismo wzywające nabywcę do uregulowania należności wobec gminy;
5. Zarząd Miasta i Gminy w sposób niedostateczny zabiegał o uregulowanie należności przez nabywcę i sfinalizowanie transakcji sprzedaży.
- wydatkowanie funduszy przez GKRPAiPwR w 2002 roku:
1. Należy kupować rozważniej i oszczędniej;
2. Kserować materiały w UMiG we Wschowie- będzie oszczędniej, a zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone, np. na zajęcia terapeutyczne, „zielone szkoły” itp.
3. Zatrudnienie pana Krzysztofa Karolczyka od dnia 30.05.2001 roku - radny niezgodnie z ustawą świadczył na rzecz gminy prace na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ustawodawca jednakże nie przewidział w przepisach żadnej sankcji za naruszenie przepisu. W tym przypadku jedynie sankcja społeczna, czy też moralna może być brana pod uwagę.
- wykonanie dróg śródpolnych w Kandlewie w 2002 roku:
1. Przy odbiorze wykonania dróg śródpolnych powinien być obowiązkowo obecny sołtys;
2. Należy zwracać uwagę na posprzątanie poboczy;
3. Należy sprawdzić stan dróg zgodnie z ustalonym terminem gwarancji.
- kontrola podróży służbowych w UMiG we Wschowie:
- stwierdzono źle zaksięgowaną delegację Leona Żukowskiego do Brzegu nr 768 z dnia 2002-02-05 na kwotę 248,24 zł oraz Jana Pabierowskiego do Leszna Górnego nr 849 z dnia 2002- 02-08 na kwotę 538,90 zł.
- wykonanie budżetu gminy za 2002 rok- Komisja stwierdziła:
1. Zobowiązania wymagalne gminy z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 295.400,- zł. ;
2. Zobowiązania wymagalne z tytułu dodatków mieszkaniowych wyniosły 317.394,- zł. ;
3. W budżecie zaplanowano kwotę 100 tys. zł. na monitoring w centrum miasta (Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 roku) a wynagrodzenie za wykonanie zadania określono w umowie na 142.740,- zł, przekraczając zaplanowaną kwotę w budżecie;
4. W budżecie zaplanowano kwotę 100 tys. zł. na zakup samochodu ciśnieniowego (Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku), Zarząd zwiększył wydatek na 120 tys. zł., a faktury złożone w Urzędzie w dniu 2002- 12-30 opiewają na kwotę 125.083,09 zł ;
5. Poprzedni Zarząd powinien dołożyć większych starań w celu skutecznego egzekwowania należnych gminie wpływów od różnych podmiotów.
6. Oprócz wymienionych uchybień Komisja stwierdziła, że na koniec 2002 roku zobowiązania Gminy wyniosły 2.744.811,- zł, z tego wymagalne 1.484.810,- zł.
- kontrola realizacji zaleceń po przeprowadzonych kontrolach zleconych przez Burmistrza MiG Wschowa po 2002-11-19;
1. Stan zatrudnienia pracowników w UMiG Wschowa na dzień 20.XI.2002 roku wynosił 44 i 1/3 etatu. Niezgodnie z zarządzeniem zatrudniono 1/3 etatu;
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych:
- o przekroczenie wydatków przewidzianych w planie finansowym na 2002 rok w m-cu grudniu w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni- sprawa zakończona, dyrektor Bronisław Orłowski otrzymał upomnienie od rzecznika.
Na uwagę zasługują daty:
- zakończenie kontroli- 24 luty 2003 roku,
- przekazanie wystąpienia pokontrolnego- 16.VI.2003 r.
- o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2002 roku przez Leona Żukowskiego, Stanisława Kowalczyka i Władysławę Rambolińską o kwotę 43.240,- zł (monitoring)- sprawa w toku;
- zgodność z przepisami prawa wybranych umów cywilno-prawnych na używanie samochodu, nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych- ryczałt dla pana Wojciecha Górskiego wypłacony był niezgodnie z przepisami – sprawa w toku.
- wykaz zobowiązań wymagalnych:
2002 rok - 408.563,79 zł,
2003 rok - wynikające ze złożonych faktur i rachunków w XII/2002 roku – 715.543,09 zł.
- kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej we Wschowie w 2002 roku oraz w I półroczu 2003 roku. Ogółem na 7 sesjach w 2002 roku podjęto 98 uchwał oraz na 6 sesjach w I półroczu 2003 roku podjęto 88 uchwał – i tak:
1. Z planu pracy Rady nie zrealizowano „Informacji z realizacji strategii rozwoju MiG Wschowa”.
2. Komisja ds. Majątku Gminnego nie zrealizowała z planu pracy:
- informacji o sprzedaży mienia gminnego w 2001 roku,
- informacji nt. przeprowadzonych przetargów gminnych,
- stanu prac nad realizacją składowiska odpadów w Łysinach.
3. Komisja Oświaty z przyjętego planu pracy nie zrealizowała:
- działalność i funkcjonowanie placówek przedszkolnych,
- zasady i sposób postępowania z nieletnimi,
- opinia komisji nt. projektu budżetu w dziale oświata i wychowanie na rok 2003.
4. Komisja Kultury i Sportu nie zrealizowała:
- działalność i osiągnięcia klubów sportowych za 2001 rok,
- działalność Domu Kultury we Wschowie,
- sport szklony na terenie miasta i gminy Wschowa ,
- działalność Lapidarium we Wschowie,
- ocena stanu bazy i urządzeń sportowych w Szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne – oczekiwania społeczeństwa a rzeczywistość,
- podsumowanie działalności komisji.
5. Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Spraw Socjalnych nie zrealizowała tematów:
- kontrola na oczyszczalni ścieków i sposoby zagospodarowania osadów,
- zapobieganie szerzeniu się narkomanii w szkołach podległych gminie,
- zapoznanie się ze stanem przygotowań do rozpoczęcia budowy gminnego składowiska stałych odpadów komunalnych.
6. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami – z przyjętego planu pracy nie omawiano żadnego tematu tj.:
- zagospodarowanie nieużytków rolniczych w świetle nowej ustawy;
- spotkanie z przedstawicielami KRUS – renty strukturalne;
- środki pomocowe UE;
- spotkanie z przedstawicielami ARR.
7. Komisja Mieszkaniowa nie zrealizowała tematów:
- kryteria i zasady przyznawania mieszkań i dodatków mieszkaniowych;
- powołanie komisji roboczych do przeprowadzenia wizji lokalnych;
- analiza przyznawanych dodatków mieszkaniowych i czynszu;
- analiza sprzedanych mieszkań.
8. Komisja Rewizyjna nie zrealizowała z planu pracy:
- stan formalno-prawny zespołu pałacowego Lgiń;
- ZBGKiM – Oczyszczalnia Ścieków – koszty związane z funkcjonowaniem;
- zasady wynagradzania pracowników UmiG.

- Uchwała Nr 491/02 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie warunkowego odroczenia i umorzenia zaległych należności za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Wschowa – uchwałę przyjęto pismem z dnia 1.07.2002r. znak: BR-0150/41/02 przesłano do ZBGKiM – Wojewoda Lubuski pismem z dnia 23.07.2002r. stwierdził nieważność w/w uchwały.
- Uchwała Nr 493/02 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu MiG na zdania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2002 r.:
a) KS „Błękiti” Osowa Sień – 40.000,- zł przekazano 39.000,- zł
b) KS „Pogoń” Wschowa – 30.000,- zł nie przekazano,
c) WKM – 30.000,- zł przekazano 15.000,- zł.
- Uchwała Nr 496/02 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – przyjęto, lecz nie ogłoszono jej w Dz.Urz. Województwa Lubuskiego:
- Uchwała Nr 501/02 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie udzielenia dotacji z UMiG:
a) Klasztor Ojców Franciszkanów – 25.000,- zł nie przekazano,
b) Parafia Rzymsko-Katolicka Osowa Sień – 3.000,- zł nie przekazano,
- Uchwała Nr 504/02 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatu Wschowskiego na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 78.000,- zł:
a) KP Policji – nie przekazano 50.000,- zł;
b) SOSW – nie przekazano 8.000,- zł.
- Uchwała Nr 27/02 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zatwierdzenia Statutu OPS i Uchwała Nr 28/02 w sprawie zatwierdzenia Statutu ZBGKiM – Wojewoda Lubuski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność § 4 tych uchwał.
- Niepokoi fakt słabej sprzedaży mienia gminnego, i tak:
a) w roku 2002 na dzień kontroli nie zbyto 44 mieszkania i działki;
b) w I półroczu 2003 roku na dzień kontroli nie zbyto 10 mieszkań i działek.
- Kontrola zmian organizacyjnych w UMiG we Wschowie w dniu 12.09.2003r.
Radny Stanisław Kowalczyk nie podpisał protokołu kontroli i przedstawił zdanie odrębne o treści: „Z niektórymi sformułowaniami i wnioskami zawartymi w protokole nie zgadzam się.
1. Celowość zmian, to zmiany stricte polityczne, mijające się z prawdą, jeżeli porównać wypowiedzi przedwyborcze.
2. Na tematy inne mogę się wypowiedzieć po ściślejszej analizie w późniejszym czasie”.
- analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku przeprowadzona w dniu 22.X.2003 roku wykazała:
a) zbyt duże wykonanie, tj. w 79% w stosunku do planu w rozdz. 85315 „dodatki mieszkaniowe”;
b) stwierdzono, że odbiór techniczny robót pn. „monitoring miasta Wschowa” nastąpił 10 stycznia 2003 roku, faktura została wystawiona w dniu 14 stycznia 2003 roku. Niewłaściwie przekazano informację, że jest to zobowiązanie z 2002 roku.
c) naganny jest fakt, że gmina poniosła wydatek w kwocie 143.240,- zł na monitoring Wschowy na początku roku 2003 a wg zapewnień KW Policji ma on funkcjonować dopiero w I kwartale 2004 roku.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jan Kiciński


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/182/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 13 lutego 2004r.

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu i Majątku Gminnego 2003 roku.

W 2003 r. Komisja ds. Budżetu i Majątku Gminnego odbyła 11 posiedzeń.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza oraz Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa. Poza tym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli Naczelnicy poszczególnych wydziałów, którzy udzielali wyjaśnień w tematach będących przedmiotem pracy Komisji oraz zaproszeni goście.
Komisja w 2003 roku spotykała się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. Na swoich posiedzeniach opiniowała również projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej.
Na swoich posiedzeniach członkowie Komisji poza zaplanowanymi tematami zajmowali się m. in. również takimi zagadnieniami jak:
- propozycja p . Krystyny Kałużnej ujęcia w planie pracy Rady na 2003r. punktu o treści „Informacja na temat Strategii Gminy”;
- na wspólnym posiedzeniu Komisja Budżetu i Majątku Gminnego oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego złożyły wniosek o zmianę treści w projekcie Uchwały Nr VI/53/03 dotyczący umorzenia tj. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w określonych przypadkach w ust. 1 pkt 1 i 2 również z urzędu;
- zapoznano się z wnioskiem p. Andrzeja Szczudło w sprawie zmiany nazw niektórych ulic. Komisja wniosek odrzuciła uzasadniając taką zmianę wysokimi kosztami;
- Komisja zwróciła się do Burmistrza z takimi sprawami jak:
1. uporządkowanie drogi polnej między cmentarzami – przy cegielni,
2. uporządkowanie zboru poewangelickiego,
3. aby zwrócić uwagę na przeprowadzane remonty przez właścicieli i lokatorów kamienic w mieście – niezgodne z wymogami Konserwatora Zabytków,
4. budowa progów podrzutowych na ulicy Pustej,
5. zamknięcie drogi przy Przedszkolu Nr 5 – ulica Targowa
Postulaty te w części zostały wykonane.
- p. Andrzej Dworkiewicz wnioskował, aby kluby sportowe przedstawiły Burmistrzowi preliminarze wydatków a także o udzielenie większej pomocy klubom wiejskim;
- Prezes Spółki Komunalnej Wschowa – Spółka z o.o. p. Tadeusz Kąkalec przedstawił obszerną informację o przyszłości funkcjonowania tej Spółki.
Z planu pracy Komisji na 2003r. z powodu braku pełnych danych przeniesiono na styczeń br. takie tematy jak:
1. Informacja o przetargach przeprowadzonych w IV kw. 2003r.
2. Inwestycje zaplanowane w 2004r.
3. Analiza pozyskania środków z funduszy pomocowych w 2003r.


Przewodniczący Komisji
Bogusław Jarzyna

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/182/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 13 lutego 2004 roku

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
za 2003 rok

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego działała w 11–osobowym składzie. W okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 odbyła 10 spotkań.

Członkowie komisji brali udział w szkoleniach, które były organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urząd Miasta i Gminy Wschowa na temat:
* Uprawy wierzby energetycznej i możliwości jej wykorzystania jako alternatywnego źródła energii;.
* Unijnych funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych przeznaczonych dla obszarów wiejskich

W związku z długotrwałą suszą, na posiedzeniu komisji poszerzonej o sołtysów dyskutowano na temat możliwości pomocy rolnikom w związku z poniesionymi stratami i wypracowano wniosek do burmistrza o umorzenie jednej raty podatku rolnego w II półroczu. W spotkaniu tym brał udział January Dworczak, członek zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej , który poinformował, że jako samorząd rolniczy lubuska Izba Rolnicza wykorzystała wszystkie możliwe środki, aby uznać województwo lubuskie terenem klęski żywiołowej, a co za tym idzie – uzyskać bezpośrednią pomoc dla rolników od państwa – jednak to się nie udało.
Jednym z tematów posiedzenia była informacja na temat dotychczasowej działalności spółek melioracyjnych na terenie gminy, konieczności ich tworzenia, ewidencji urządzeń melioracyjnych, jakie znajdują się na terenie gminy i konieczności zaangażowania gminy i powiatu w pomoc rolnikom w tym zakresie. Oceniono pracę bezrobotnych , którzy od wiosny do zimy pracowali przy urządzeniach melioracyjnych, aby utrzymać ich sprawność.
Na jednym z posiedzeń dyskutowano na temat dzikich wysypisk śmieci, jakie istnieją na terenie gminy. Zdaniem członków komisji należy je zlikwidować i przeprowadzić rekultywację, aby nie stanowiły zagrożenie dla środowiska. To zadanie zostało ujęte w budżecie na 2004r.
Również w trosce o ochronę środowiska na posiedzeniu z udziałem Tadeusza Kąkalca, prezesa Spółki Komunalnej, dyskutowano na temat funkcjonowania wysypiska śmieci w Tylewicach oraz oczyszczalni ścieków. Powrócił również temat kosztów, jakie ponoszą rolnicy w związku z utylizacją padłych zwierząt. Dzięki podpisanej przez firmę PROMAROL PLUS z ARiMR, agencja refunduje firmie część kosztów, straty ponoszone przez rolników z tego tytułu są niższe.
Członkowie komisji wypowiadali się na temat podziału środków finansowych na poszczególne sołectwa, które będą wykorzystane m.in. na utrzymania świetlic wiejskich i porządku na wsiach. Wiele zastrzeżeń pojawiło się w zakresie opłat za energię elektryczną.

Oprócz tematów poruszanych wyżej, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego opiniowała materiały na sesje Rady Miejskiej.


Przewodniczący Komisji
Tadeusz Stępniak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/182/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 13 lutego 2004r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych za 2003 rok


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych działała w 12–osobowym składzie. W okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 odbyła 12 spotkań, w tym 5 tematycznych zgodnych z planem pracy oraz 7 związanych z zaopiniowaniem projektów uchwał na Sesje Rady Miejskiej we Wschowie.

Do najistotniejszych tematów, którymi zajmowała się Komisja należały:
* opiniowanie kandydatów na dyrektorów samorządowych instytucji kultury tj. Domu Kultury, Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie,
* powstanie Skateparku przy OSiR we Wschowie,
* wysłuchanie sprawozdań z działalności samorządowych instytucji kultury a następnie opiniowanie pracy dyrektorów tych placówek,
* spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w mieście i gminie Wschowa, na którym to członkowie komisji mieli możliwości zapoznania się z osobami piastującymi funkcje kierownicze, osiągnięciami, problemami i planami pracy poszczególnych przedszkoli i szkół, remontami placówek oświatowych przeprowadzonymi w okresie wakacji 2003 roku, zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych, prognozą liczebności uczniów w najbliższych latach wg urodzeń oraz informacja o pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział we Wschowie,
* działalność Klubów Sportowych z terenu Miasta i Gminy Wschowa, z ich osiągnięciami i problemami oraz udzielania im pomocy finansowej,
* opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2002 rok,
* zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.

Ponadto trzy osoby tj. Jolanta Pawłowska, Jan Kiciński i Ryszard Stolarski brały udział w pracach komisji wybierającej dyrektora Szkoły Podstawowej w Lginiu.
Członkowie komisji we wszystkich spotkaniach wykazywali się dużą aktywnością wnosząc szereg zmian i nowych propozycji uchwał w pracach Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
Jako przewodniczący komisji skorzystałem z wielu zaproszeń do uczestnictwa w spotkaniach kulturalno-sportowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
Na uwagę zasługuje również fakt, że jako Rada Miejska we Wschowie uczestniczyliśmy w I Halowych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Piłce Nożnej Radnych Samorządów Miast i Gmin w Gorzowie Wlkp. gdzie zdobyliśmy zaszczytne I miejsce.

Przewodniczący Komisji
Ryszard StolarskiData publikacji: 2004-03-01 10:52:20 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa