Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/183/04

UCHWAŁA NR XVI/183/04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 13 LUTEGO 2004 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2004 rok stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/183/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 13 lutego 2004r.

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
WE WSCHOWIE NA 2004 ROK

STYCZEŃ:
1. Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.
2. Kontrola udzielonych zwolnień podatkowych w 2003 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy.
3. Analiza skarg na działalność Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz jednostek mu podległych w 2003 roku.
4. Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy Komisji w roku 2003 – złożenie do Rady w terminie do 31.01.2004r.

LUTY:
1. Zbadanie prawidłowości przetargów w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w 2003 roku.
2. Analiza wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie.

MARZEC:
1. Kontrola zasad sprzedaży mienia komunalnego w 2003 roku, ich zgodność z prawem miejscowym.
2. Opinia o wykonaniu budżetu gminy w 2003 roku.
3. Wystąpienie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia absolutorium /lub nie/ Burmistrzowi w terminie do dnia 10 kwietnia 2004 roku.
4. Przesłanie powyższego wniosku do zaopiniowania RIO w Zielonej Górze.

KWIECIEŃ:
1. Kontrola wydatkowania funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie we Wschowie w roku 2003.

MAJ:
1. Kontrola wpływów z dzierżawy targowiska i opłaty targowej w 2003 roku.
2. Procedura przyznawania dodatków mieszkaniowych w 2003 roku.

CZERWIEC:
1. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

WRZESIEŃ:
1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
2. Ocena przygotowania Gimnazjum Nr 1 we Wschowie do roku szkolnego 2004/2005.

PAŹDZIERNIK:
1. Analiza dotacji przydzielonych na zasadzie porozumień.
2. Kontrola finansów wybranego sołectwa.

LISTOPAD:
1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej we Wschowie przez Burmistrza Miasta i Gminy w 2004 roku.

GRUDZIEŃ:
1. Analiza projektu budżetu na 2005 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.
3. Podsumowanie pracy Komisji w 2004 roku.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jan Kiciński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/183/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 13 lutego 2004r.

PLAN PRACY
Komisji ds. Budżetu i Majątku Gminnego
na 2004 r.
Lp. Tematyka Termin realizacji

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004r. styczeń
2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
M. i Gm. za rok 2003 I kw.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu M. i Gm. Na 2004r. I kw.
4. Zapoznanie się ze Strategią Rozwoju M. i Gm. I kw.
5. Dokonywanie kwartalnych ocen porządku i czystości w
sołectwach co kwartał
6. Opiniowanie sprzedaży obiektów mienia gminnego oraz
działek pod zabudowę wg potrzeb
7. Zapoznanie się z realizacją inwestycji z pozyskanych
środków pomocowych w 2003r. I kw.
8. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonych
przetargów gminnych co kwartał
9. Zapoznanie się z realizacją bieżących inwestycji w I i II
półroczu
10. Informacja na temat sprzedaży oraz nabycia mienia
gminnego w I i II półroczu
11. Ocena funkcjonowania Spółki Komunalnej z o.o. czerwiec
12. Zaopiniowanie propozycji inwestycji na 2005 rok IV kw.
13. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2005 r. IV kw.
14. Analiza pozyskanych środków pomocowych w 2004r. IV kw.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Majątku Gminnego
Bogusław Jarzyna

Załącznik Nr 3 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 2004 rok.

Załącznik Nr 4 Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych na 2004 rok.


zal_3_183
Rozmiar: 32.42 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 126
zal_4_183
Rozmiar: 25.32 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 110

Data publikacji: 2004-03-01 11:31:07 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa