Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVI/188/04

UCHWAŁA NR XVI/188/04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 13 LUTEGO 2004 ROKU

w sprawie : zasad przekazywania sołectwom do korzystania składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw (t.j. Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 1, poz. nr z dnia 5 stycznia 2003 r.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące zasady przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa, w celu zarządzania:

1. Przekazanie sołectwom do korzystania składników mienia komunalnego położonego na terenie sołectw następuje poprzez oddanie ich w użyczenie na czas nieoznaczony.
2. Składniki mienia, które będą przekazane sołectwom w użyczenie na czas nieoznaczony, zostaną szczegółowo określone w umowach zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z sołectwami.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zobowiązany jest w zawieranych umowach zastrzec możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdyby przekazane mienie wykorzystywane było przez sołectwo niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie użyczenia.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-03-01 12:25:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa