Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVII/196/2004

UCHWAŁA NR XVII/196/2004
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 31 MARCA 2004 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 46, poz.543 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zbycie – w drodze bezprzetargowej:

1. lokali mieszkalnych – dla głównego najemcy:

-przy ul. Niepodległości 32/4
-przy ul. Daszyńskiego 15/4
-przy ul. Kazimierza Wielkiego 16/5
-przy ul. Klasztornej 7/6
-przy ul. Lipowej 8/4
-przy ul. Kopernika 6a/12
-przy ul. Kopernika 6a/11
-przy ul. Niepodległości 27/2
-przy ul. Księdza Kostki 16/3
-przy ul. Kopernika 12/4
-przy ul. Kazimierza Wielkiego 15/12
-przy ul. Bohaterów Westerplatte 8/2
-przy ul. Berwińskiego 7/2
-przy Pl. Grunwaldu 11/6
-przy ul. Gospody 2/23
-przy ul. Rynek 15/3
-przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 1/1

2. działek gruntowych niezabudowanych – na poprawę funkcjonowania nieruchomości przyległych:

- nr 785/1 o powierzchni 15 m², nr 786/4 o powierzchni 91 m² oraz nr 801/1 o powierzchni 241 m², tj. łącznie 347 m² - na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej położonej na działce 793 przy ul. Paderewskiego,

- nr 786/5 o powierzchni 56 m² - na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej położonej na działce 792 przy ul. Paderewskiego,

- nr 786/6 o powierzchni 75 m² - na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej położonej na działce 791 przy ul. Paderewskiego,

- nr 786/7 o powierzchni 88 m² - na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej położonej na działce 790 przy ul. Paderewskiego,

- nr 786/8 o powierzchni 83 m² - na poprawę funkcjonowania nieruchomości zabudowanej położonej na działce 788 przy ul. Paderewskiego,

- nr 984/5 o powierzchni 191 m² - na poprawę funkcjonowania nieruchomości przyległych położonych na działkach 985/6 i 984/6 przy ul. Niepodległości - Solnej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-04-05 10:23:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa