Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/205/04

UCHWAŁA NR XVIII/205/ 04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 ROKUw sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Na podstawie art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 , Nr 86,poz. 958, Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r., Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 200, poz.1953, Nr 217, poz.2124) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:


§ 1

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości -2,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni -7,00 zł.,

2. Stawki określone w ust.1 pkt 1 stosuje się także do chodników, poboczy, zatok
postojowych i autobusowych, placów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się
stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,60 zł.§ 3

1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt2:

1) poza obszarem zabudowanym – 8,00 zł,
2) w obszarze zabudowanym – 16,00 zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 64,00 zł,
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% stawek określonych w pkt 1, 2 i 3.

§ 4

Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:

1. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub
usługowego:
a) poza terenem zabudowanym – 0,60 zł,
b) w terenie zabudowanym – 0,80 zł,
2. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów oraz
reklamę - 0,30 zł.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-05-18 10:30:24 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa