Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/204/04

UCHWAŁA NR XVIII/204/ 04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2004

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2003, Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje :

§ 1
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wymiaru zajęć określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze w placówce można częściowo lub całkowicie zwolnić z określonego w załączniku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do ustalenia okresu i wielkości
zwolnień, o których mowa w pkt. 1.

§ 3
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin tygodniowo.

§ 4
Wymiar zajęć ustalony w załączniku do uchwały odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska i obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 6
Traci moc uchwała Nr XXXI/347/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych niektórym nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 oraz zasady udzielania i rozmiary zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 karty nauczyciela.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Tabela: patrz załącznik
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący po uzyskaniu opinii sprawującego nadzór pedagogiczny określa zasady udzielania i rozmiar zniżek zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze. W związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów w placówkach oświatowych ( szkoły i przedszkola ) i zmniejszającą się liczbą oddziałów zachodzi potrzeba dokonania zmian w tworzeniu stanowisk kierowniczych w szkołach i przedszkolach. W związku z brakiem pracy dla pedagogów, nie może być tak, że jedni mają nadmiar godzin, a inni bezskutecznie poszukują pracy. W powiatowym Urzędzie pracy we Wschowie na pracę ( stan na dzień 5 marca 2004 roku ) czeka 9 pedagogów z pełnymi kwalifikacjami Zarejestrowanych jest 3 nauczycieli wychowania fizycznego, 1 matematyk, 2 do nauczania historii, jeden nauczyciel muzyki, po jednym do nauczania początkowego i języka rosyjskiego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


zal204
Rozmiar: 18.92 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 143

Data publikacji: 2004-05-18 10:47:29 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa