Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/207/04

UCHWAŁA NR XVIII/207/2004

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 ROKU

w sprawie: przyznania pierwszeństwa sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591,z 2002 roku Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806,oraz z 2003 roku Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568), art.34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000 roku Nr 46,poz.543,z 2001 roku Nr 129, poz.1447,Nr 154,poz.1800,z 2002 roku Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984,Nr 126,poz.1070,Nr 130,poz.1112,Nr 153,poz.1271,Nr 200,poz.1682 i Nr 240,poz.2058,z 2003 roku Nr 1,poz.15,Nr 80,poz.720,Nr,poz.721,Nr 80,poz.717,Nr 96,poz.874,Nr 124,poz.1152, Nr 162,poz.1568,Nr 203,poz.1966 i Nr 217,poz.2124 oraz z 2004 roku Nr 6,poz.39 i Nr 19, poz.177)oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 62,poz.718, z 2001 roku Nr 46,poz.499,z 2002 roku Nr 74,poz.676 i Nr 113,poz.984 oraz z 2003 roku Nr 65,poz.595) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1

Przyznaje się pierwszeństwo najemcom i dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych, stanowiących mienie gminne, a znajdujących się w budynkach zakwalifikowanych do kapitalnego remontu na podstawie ekspertyzy stanu technicznego budynku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-05-18 10:54:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa