Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/211/04

UCHWAŁA NR XVIII/211/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 ROKU.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 124 ust.1 pkt 1,2, 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 406 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.z 2001r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm..) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 188.740,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 188.740-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Planowane po zmianach:
1) Dochody stanowią kwotę 27.375.817,-zł.
2) Wydatki stanowią kwotę 30.075.817,-zł.


§ 2

W uchwale Nr XV/181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


ZalacznikNr1doUchwalyNr18,211,04zm.budzetu-Dochody
Rozmiar: 70.92 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 139
ZalacznikNr2doUchwalyNr18,211,04zm.budzetu-Wydatki
Rozmiar: 73.63 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147
ZalacznikNr3doUchwalyNr18,211,04zm.budzetu
Rozmiar: 23.54 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 141

Data publikacji: 2004-05-18 11:00:29 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa