Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/213/04

U C H W A Ł A NR XIX/213/2004

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 9 czerwca 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.32 ust.1 i ust.2, art.34 ust.1 pkt.3 i ust. 6, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 roku ,Nr 46, poz.543 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości:

1. Lokali mieszkalnych – dla głównego najemcy:

• przy ul.K.Wielkiego 18/2
• przy ul.Ks.A.Kostki 12a/1
• przy ul.Rynek 10/3
• przy Pl.Grunwaldu 9/2
• przy ul.Kopernika 12/3
• przy ul.Herbergera 1/3
• przy ul.Kilińskiego 11/2
• przy ul.Obr.W-wy 4/5
• przy ul.Niepodległości 10/1a
• przy ul.Westerplatte 12/2
• przy ul.Westerplatte 12/3
• przy ul.Westerplatte 12/4
• przy ul.T.Kościuszki 22/3
• przy ul.Wolności 3/4
• przy ul.Niepodległości 23/5
• przy ul.Berwińskiego 7/4.

2. Lokalu użytkowego przy ul.Westerplatte 12 (sklep z art. dziecięcymi) - dla dotychczasowego najemcy.

3. Działki gruntowej na własność (będącej w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym) nr 1872/6 o powierzchni 2456 m² położonej przy ul.K.Wielkiego – dla użytkownika wieczystego.

4. Działki gruntowej na własność (będącej w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym) nr 117/4 o powierzchni 663 m² położonej w Konradowie – dla użytkownika wieczystego.

5. Działki gruntowej rolnej nr 152/2 o powierzchni 2636 m² w Łysinach.

6. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 453/2 o powierzchni 4609 m² położonej w Lginiu.

7. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1673 o powierzchni256m² przy
ul.Okrężnej we Wschowie – na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiednich,
położonych na działkach o numerach 1672,1676,1674/2.

8. Nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 1904 o powierzchni 971 m² położonej przy
Alei PCK we Wschowie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-06-16 12:21:33 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa