Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/217/04

U C H W A Ł A NR XIX/217/ 04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 9 czerwca 2004 r.


w sprawie : ogłoszenia konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.


Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1
Ogłasza się konkurs pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie” na terenie sołectw gminy Wschowa.

§ 2
Ustala się następujące nagrody dla sołectw biorących udział w konkursie:

1. Za zajęcie I miejsca - 1000,00 zł,
2. Za zajęcie II miejsca - 750,00 zł,
3. Za zajęcie III miejsca - 500,00 zł,

§ 3
Ustala się Regulamin konkursu stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
Załącznik do uchwały nr XIX/217/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 9 czerwca 2004

REGULAMIN KONKURSU
„Najpiękniejsza wieś w gminie”

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności samorządów
i społeczności wiejskiej skierowanej na poprawę estetyki wsi.

Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane będzie
na terenie wsi tworzących sołectwa w Gminie Wschowa.

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby:
a) ze strony Urzędu Miasta i Gminy Wschowa:
 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
 Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
 Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Gminy,
b) ze strony Rady Miejskiej we Wschowie:
 przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych,
 przedstawiciel Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

2. Zgłoszenia do konkursu:
a) decyzje o przystąpieniu do konkursu podejmuje właściwa Rada Sołecka.
b) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji przez sołtysa,
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu,
w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, do dnia 28 czerwca 2004r.
c) o przydziale nagród decydować będzie Komisja Konkursowa.
Nagrody zostaną przekazane do dyspozycji nagrodzonych sołectw.

3. Ocena wyników:
a) ocena wyników konkursu obejmować będzie okres od 29 czerwca do 30 września 2004r. Podsumowanie i rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2004r.,
b) oceny wyników konkursu poprzedzone będą co najmniej 3- krotnym objazdem wsi,
c) o terminach objazdów Przewodniczący Komisji Konkursowej
każdorazowo powiadomi sołtysów poszczególnych wsi celem zaprezentowania przez nich swego dorobku,
d) z każdorazowego objazdu wsi Komisja Konkursowa sporządza protokół.

4. Członkowie Komisji Konkursowej z tytułu pełnionej funkcji nie pobierają wynagrodzenia.

5. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:
 czystość i porządek chodników, poboczy dróg,
 pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenach wiejskich, wykoszenie rowów,
 estetyka obejść, ukwiecenie.

6. Poszczególne elementy będą podlegały ocenie według skali:
 5 pkt – ocena bardzo dobra,
 3 pkt - ocena dobra,
 1 pkt - ocena przeciętna

Suma punktów ze wszystkich przeglądów wyłoni zwycięzcę konkursu.


Załącznik do regulaminu

DEKLARACJA


Sołtys wsi………………………… …………………………………
(nazwa wsi) (imię i nazwisko sołtysa)

W porozumieniu z Radą Sołecką zgłasza do udziału w konkursie „Najpiękniejsza wieś w gminie”

Wieś ………………………………
(nazwa wsi)

………………………….. ……………………………….
(data zgłoszenia) (pieczę i podpis sołtysa)Data publikacji: 2004-06-16 12:25:56 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa