Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/220/04

U C H W A Ł A NR XIX/220/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 9 czerwca 2004 roku.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 124 ust.1 pkt 1, 2, 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 9.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 9.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Planowane po zmianach:
1) Dochody stanowią kwotę 30.196.998,-zł.
2) Wydatki stanowią kwotę 32.896.998,-zł.


§ 2

W uchwale Nr XV/181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3

W uchwale Nr XV/181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok załącznik Nr10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


ZalacznikNr1
Rozmiar: 63.88 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 143
ZalacznikNr2
Rozmiar: 74.22 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 148
ZalacznikNr3
Rozmiar: 71.60 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 148
Zalacznik220
Rozmiar: 45.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 140

Data publikacji: 2004-06-16 12:30:33 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa