Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XX/227/04

U C H W A Ł A NR XX/227/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Wschowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr.142, poz.1591 ; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806, Dz .U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr.72, poz.747; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 113,poz. 984, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Wschowa o treści:
„ Rozdział I. Postanowienia ogólne
pkt 1
Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Wschowy przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
1) Przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, zwanym dalej Przedsiębiorstwem, w znaczeniu niniejszego Regulaminu są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego typu działalność.
2) Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody z sieci wodociągowej oraz odbioru ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a Odbiorcą usług.
3) Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
4) Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu, przepompowywaniu i oczyszczaniu ścieków oraz przyjmowanie w punkcie zlewnym ścieków sanitarnych ze zbiorników bezodpływowych.
5) Przez określenie ustawa w Regulaminie należy rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

pkt 2
Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.

pkt 3
Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa .
pkt 4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług.

Część I. Dostawa wody
Rozdział II. Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa
pkt 5
Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
1) Przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli spełnione są warunki przyłączenia określone w Regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,
2) Dostarczać z sieci wodociągowej wodę Odbiorcy usług na podstawie zawartej z nim umowy ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o ciśnieniu określonym warunkami technicznymi przyłączenia oraz jakości określonej obowiązującymi przepisami, które ustala się na zaworze głównym. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za dostawę wody od zaworu głównego za wodomierzem do punktu jej poboru w pomieszczeniach lub na terenie posesji oraz od sieci do zaworu za wodomierzem w przypadku przyłącza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa,
3) Zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń zaopatrzenia w wodę wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy usług (np. zamrożenie wodomierza) i przyłącza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa,
4) Zapewnić sprawność techniczną studni publicznych i hydrantów ulicznych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa,
5) Informowania Burmistrza Miasta i Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
6) Zamontować wodomierz na przyłączu przed zaworem głównym na koszt Przedsiębiorstwa chyba, że wymagania Odbiorcy usług, co do rodzaju i średnicy wodomierza są inne niż to wynika z zapotrzebowania na wodę (w uzasadnionych przypadkach) wówczas koszt jego instalacji i kolejnych legalizacji pokrywa Odbiorca usług,
7) Zapewnić prawidłowe utrzymanie wodomierza, jego naprawę oraz wymianę na koszt Przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy Odbiorcy usług,
8) Dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy:
a) z własnej inicjatywy i na koszt Przedsiębiorstwa,
b) na żądanie Odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego
funkcjonowania wodomierza - na koszt Odbiorcy usług.

pkt 6
Przedsiębiorstwo ma prawo:
1) Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami technicznymi,
2) Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem sieci lub przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
3) Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego np. wodomierza głównego i dokonania odczytu jego wskazań, dokonania badań i pomiarów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
4) Kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji,
5) Wejścia na teren posesji (w pasie szerokości 5m na przebiegu sieci wodociągowej) w celu usunięcia awarii bez odszkodowania. Po usunięciu awarii teren przywrócić do stanu pierwotnego,
6) Domagać się od Odbiorcy usług dokumentów legalizacji wodomierzy instalowanych przez Odbiorcę usług,
7) Dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierza będącego podlicznikiem oraz wodomierzy określonych w pkt 5 ppkt 6 a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich działania lub braku dokumentów legalizacji nie brać pod uwagę ich wskazań do rozliczenia ilości zużytej wody do czasu zgłoszenia przez Odbiorcę usług jego naprawy i okazania aktualnych dokumentów legalizacji,
8) Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody, jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa i dokumentacją techniczną,
b) stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
c) został stwierdzony nielegalny pobór wody to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych,
d) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie zaległej zapłaty.

Rozdział III. Prawa i obowiązki Odbiorcy usług
pkt 7
Odbiorca usług ma prawo:
1) Domagać się dostawy wody odpowiadającej wymogom jakościowym zawartym w obowiązujących przepisach oraz odpowiednim ciśnieniu (0,2 MPa na zaworze głównym),
2) Zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę,
3) Żądać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,
4) Żądać upustów w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości,
5) Uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody (w razie przerwy przekraczającej 12 godzin).

pkt 8
Odbiorca usług ma obowiązek:
1) Wykonania na swój koszt wszelkich napraw instalacji - za zaworem głównym,
2) Użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności:
a) uniknięcia uderzeń hydraulicznych,
b) wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody poprzez zamontowanie zaworu zwrotnego (antyskażeniowego) na koszt Odbiorcy usług,
3) Prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia, w którym umieszczony jest wodomierz,
4) Natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego w tym o zerwaniu plomby,
5) Powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu,
6) Powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
7) Umożliwienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonywania niezbędnych napraw bądź wymiany,
8) Pokrycia kosztów montażu wodomierza głównego w sytuacjach nietypowych, kiedy Odbiorca usług ma większe wymagania, co od rodzaju i średnicy wodomierza niż to wynika z zapotrzebowania na wodę (w uzasadnionych przypadkach), przy czym wodomierz ten musi spełniać przepisy metrologiczne o licznikach do wody (wodomierzach),
9) Dokonywania na swój koszt legalizacji wodomierzy przez siebie instalowanych,
10) Terminowego regulowania należności za dostawę wody,
11) Racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

pkt 9
Odbiorcy usług zabrania się w szczególności:
1) Używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem,
2) Poboru wody przed wodomierzem,
3) Dokonywania na przyłączach działań innych, niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych,
4) Przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,
5) Wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych.
Rozdział IV. Zasady zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami usług.
pkt 10
1) Zawarcie umowy o dostarczanie wody następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
2) Dostarczenie wody Odbiorcy usług, w przypadku istnienia przyłącza powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, po uprzednim (przed podpisaniem umowy) przejęciu przyłącza. Po podpisaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje uruchomienia przyłącza i zamontowania wodomierza.
3) Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub administratorem: budynku jednorodzinnego, pozostałych budynków mieszkalnych, obiektów użytkowych, gruntów niezabudowanych.
4) Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
5) Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
6) Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione łącznie warunki:
a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,
b) możliwy jest odczyt wskazań wodomierza,
c) wnioskodawca ustali sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi umowami z osobami korzystającymi z lokali,
d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody w pozostałych lokalach.

pkt 11
1) Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
2) Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz pkt 6 ppkt 8 Regulaminu.
3) Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę usług za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4) Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
5) W przypadku zmiany Odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym Odbiorcą usług.
6) Korzystanie z urządzeń wodociągowych bez zawarcia umowy rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej.

pkt 12
Umowa, o której mowa w pkt 10 ppkt 1 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia,
2) Określa cele wykorzystania wody,
3) Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
4) Praw i obowiązków stron umowy,
5) Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych,
6) Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
Rozdział V. Zasady rozliczania należności za dostarczaną wodę.
pkt 13
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.
pkt 14
1) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, zmontowanego na przyłączu przed zaworem głównym, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
2) Przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych Odbiorców usług, które stanowią podstawę do ustalenia ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych Odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach przyjmuje się na podstawie obowiązujących przepisów.
3) W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza lub na podstawie norm zużycia wody.


pkt 15
1) Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.
2) Należność za wodę Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
3) Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem przez Przedsiębiorstwo odsetek ustawowych.
4) Zgłaszanie reklamacji po otrzymaniu faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zwrotowi lub zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności.
5) Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez Odbiorcę usług w oznaczonym terminie, Przedsiębiorstwo po uprzednim, pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nie uregulowania należności - ma prawo wypowiedzieć umowę.
6) W przypadku, gdy Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty, Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody.
7) Na 20 dni przed planowanym odcięciem wody Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę usług, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Burmistrza Miasta i Gminy.
8) Wznowienie dostawy wody następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę usług uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz ponownym zamontowaniu wodomierza i po zawarciu nowej umowy.
pkt 16
Przy rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust.8 ustawy.

pkt 17
Taryfa wymaga ogłoszenia przez Przedsiębiorstwo w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.
pkt 18
1) Taryfa obowiązuje przez 1 rok.
2) Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
pkt 19
Przedsiębiorstwo obciąża Gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za:
1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

Rozdział VI. Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostawy wody – przypadki szczególne
pkt 20
1) Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych.
2) O planowanych przerwach w dostawie wody Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorcę usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem.
3) Gdy przerwa, o której mowa w ppkt 1 będzie przekraczała 12 godzin, należy o tym powiadomić Odbiorcę usług - minimum na 7 dni przed przerwą w dostawie wody.
4) W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorcę usług o jego lokalizacji.

pkt 21
W przypadku niedoboru wody Burmistrz może ograniczyć na określonym obszarze pobieranie wody do innych celów, aby zabezpieczyć zaopatrzenie ludności, a także wprowadzić opłaty za przekroczenie ustalonej ilości wody w okresie ograniczeń jej poboru.
pkt 22
Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:
1) braku wody na ujęciu,
2) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.

pkt 23
W czasie trwania klęski, szczególnie, gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w dostawie wody w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców usług o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych jej sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

Część II. Odbiór ścieków
Rozdział VII. Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa
pkt 24
Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
1) przyjąć do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe od Odbiorców usług na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 39,
2) zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i napraw spowodowanych przez Odbiorcę usług,
3) kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez Odbiorcę usług na skutek przekroczenia tych norm,
4) określić jakość dostarczonych ścieków na pierwszej studzience rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej od strony budynku na przykanaliku będącym własnością Odbiorcy usług.
pkt 25
Przedsiębiorstwo ma prawo:
1) kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi,
2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłączy przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
3) wejścia na teren posesji (w pasie szerokości 5m na przebiegu przyłącza i sieci kanalizacyjnej) w celu usunięcia awarii bez odszkodowania. Po usunięciu awarii teren przywrócić do stanu pierwotnego,
4) przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu dokonania badań i pomiarów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci,
5) obciążyć Odbiorcę usług kosztami wykonania przez siebie kontroli i analiz jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne normy (zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w Przedsiebiorstwie),
6) w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm wskaźników zanieczyszczeń zamieszczonych w załączniku do umowy, naliczać opłatę dodatkową zgodnie z zasadami dotyczącymi sposobu naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach.
7) Przedsiębiorstwo może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
a) przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, albo stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,
c) zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy,
d) Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie zaległej zapłaty.
Rozdział VIII. Prawa i obowiązki Odbiorcy usług
pkt 26
Odbiorca usług ma prawo:
1) do nieprzerwanego dostarczania ścieków,
2) zgłaszać reklamacje dotyczące prawidłowości naliczania opłaty za ścieki,
3) żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy Przedsiębiorstwa związane z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych.

pkt 27
Odbiorca usług ma obowiązek:
1) Wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej na sieci licząc od strony budynku lub wskazanej w umowie,
2) Uzgodnienia z Przedsiębiorstwo zamontowanego typu i rodzaju urządzenia pomiarowego,
3) Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:
a) niedopuszczalne jest wrzucanie do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet rozdrobnionych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,
b) odprowadzania odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,
c) odprowadzania substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C,
d) odprowadzania substancji żrących i toksycznych,
e) odprowadzania odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,
f) odprowadzanianiedezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz zakładów weterynaryjnych,
4) Zapewnienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej.
5) Zapewnienia możliwości przeprowadzania kontroli przez pracowników Przedsiębiorstwa instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających,
6) Powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,
7) Wykonywania uszczelnień oraz zamontowanie na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
8) Wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej,
9) Z chwilą podłączenia do sieci kanalizacyjnej, likwidację na swój koszt instalacji, za pomocą której odprowadzał ścieki do szamba,
10) Stosowanie takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.
pkt 28
Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest zobowiązany do:
1) Niezwłocznego powiadomienia właściciela urządzeń kanalizacyjnych o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii,
2) Instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń,
3) Umożliwienia właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzenia kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością Odbiorcy usług,
4) Wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia,
5) Udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,
6) Zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określenia ilości i jakości ścieków przemysłowych.
pkt 29
Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne wskaźniki jakości określone w umowie, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział IX. Zasady zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami usług

pkt 30
1) Zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru technicznego.
2) Miejscem odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jest pierwsza studzienka na przyłączu kanalizacyjnym, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości.
3) Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub administratorem: budynku jednorodzinnego, pozostałych budynków mieszkalnych, obiektów użytkowych, gruntów niezabudowanych.
4) Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, z którego mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
5) Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
6) Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione łącznie warunki określone w pkt 10 ppkt 6 Regulaminu.
pkt 31
1) Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
2) Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz pkt 25 ppkt 7 Regulaminu.
3) Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę usług za wypowiedzeniem lub zgodny wniosek stron.
4) Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
5) W przypadku zmiany Odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym Odbiorcą usług.
6) Korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia umowy rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej.
7) Wysokość opłat za odprowadzane ścieki ustala się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
8) Integralną częścią umowy z Odbiorcą usług wprowadzającym ścieki przemysłowe są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia w/w warunków.
9) W przypadku uporczywego (dwukrotnego) przekraczania warunków określonych w umowie oraz nie podejmowania przez Odbiorcę usług działań poprawy jakości ścieków, Przedsiębiorstwo ma prawo rozwiązać umowę za 10-cio dniowym wypowiedzeniem.
10) W szczególnych przypadkach drastycznego naruszania umowy np. wprowadzania zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu lub naruszeniem norm funkcjonowania sieci kanalizacyjnej lub oczyszczania ścieków Przedsiębiorstwo ma prawo natychmiastowej blokady wprowadzania nieczystości do urządzeń kanalizacyjnych, o czym niezwłocznie powiadomi Odbiorcę usług i Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Burmistrza Miasta i Gminy.
pkt 32
Umowa, o której mowa w pkt 30 ppkt 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) Ilości i jakości świadczonych usług kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2) Rodzaju wprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej,
3) Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
4) Praw i obowiązków stron umowy,
5) Procedur i warunków kontroli urządzeń kanalizacyjnych,
6) Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
Rozdział X. Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków
pkt 33
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzonych ścieków.

pkt 34
1) Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez Odbiorcę usług ustalana jest:
a) na poziomie ilości zużytej wody,
b) jeżeli Odbiorca usług posiada podlicznik - na poziomie ilości zużytej wody pomniejszonej o ilość wskazaną przez podlicznik,
c) na poziomie określonym pod lit.” a” powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,
d) na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zamontowanych przez Odbiorcę usług na przyłączu kanalizacyjnym.
2) W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
3) Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne i technologiczne. Uwzględnienie powyższego może nastąpić wyłącznie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
4) Naliczanie należności za ścieki odbywa się z zastosowaniem obowiązującej opłaty w tym samym czasie co rozliczenie należności za wodę.
pkt 35
1) Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.
2) Należność za ścieki Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
3) Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem przez Przedsiębiorstwo odsetek ustawowych.
4) Zgłaszanie reklamacji po otrzymaniu faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega na życzenie Odbiorcy usług zwrotowi bądź zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności.
5) Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez Odbiorcę usług w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt 15 ppkt 5,6,7,8 Regulaminu.

pkt 36
Przy rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust.8 ustawy.

pkt 37
Taryfa wymaga ogłoszenia przez Przedsiębiorstwo w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.
pkt 38
1) Taryfa obowiązuje przez 1 rok.
2) Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Rozdział XI. Przerwy i ograniczenia w ciągłości świadczonych usług kanalizacyjnych - przypadki szczególne
pkt 39
Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach:
1) w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych po uprzednim poinformowaniu odbiorcy usług,
2) w związku z koniecznością usuwania awarii,
3) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

Część III. Warunki techniczne, uzgodnienia dokumentacji, budowa i odbiór przyłączy i sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych.

pkt 40
Warunki techniczne:
1) Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z dwoma egzemplarzami aktualnych map do celów projektowania należy złożyć na formularzu w siedzibie Przedsiębiorstwa. Wniosek powinien zawierać określenie przewidywanej ilości pobieranej wody oraz cel jej zużycia.
2) Przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadkach skomplikowanych możliwe jest przesunięcie terminu wydania warunków technicznych.
3) Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat.
pkt 41
Uzgodnienia dokumentacji:
1) Dokumentację techniczną wraz z wnioskiem o uzgodnienie należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa w najmniej dwóch egzemplarzach.
2) Przedsiębiorstwo uzgadnia dokumentację techniczną w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
pkt 42
Budowa i odbiór:
1) Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy wod.- kan. inwestor z wykonawcą winni wypełnić deklarację informującą o terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanej inwestycji wraz z dokumentem nadania uprawnień budowlanych właściwej specjalności osobie kierującej lub sprawującej nadzór nad wykonywaną budową i złożyć ją w Przedsiębiorstwie.
2) Odbiory sieci wod.- kan. powinny być poprzedzone pisemnym zgłoszeniem wykonawcy lub inwestora a odbiory przyłączy wod.- kan. zgłoszeniem ustnym.
3) Odbiorów sieci wod.- kan. dokonują upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa.
4) Protokóły odbioru komisja sporządza w 3 egzemplarzach po otrzymaniu od inwestora inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy, sieci wod.- kan.

pkt 43
1) Należności za wykonane usługi należy regulować w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem.
Część IV. Sposób załatwiania reklamacji i wymiana informacji

pkt 44
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorców usług w zależności od potrzeb w lokalnej prasie lub w lokalnej telewizji albo przez wywieszenie ogłoszenia w nieruchomościach, których zakłócenie będzie dotyczyło. Termin ogłoszenia informacji o zakłóceniu zależny jest od jego wielkości i zasięgu zgodnie z pkt 20 Regulaminu.pkt 45
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia Odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.
pkt 46
1) Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2) Reklamacje, o których mowa w ppkcie 1, wnoszone są na piśmie.
3) Przedsiębiorstwo jest zobowiązane załatwić reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4) Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Część V. Sposoby finansowania budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
pkt 47
Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
pkt 48
Przedsiębiorstwo może być współinwestorem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wschowa.
pkt 49
1) Przedsiębiorstwo ma obowiązek opracować wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz określić wielkość nakładów na ich realizację.
2) Plany, o których mowa w ppkt. 1, uchwala na wniosek Przedsiębiorstwa Rada Miejska we Wschowie.
3) W przypadku, gdy plany inwestycyjne właścicieli i zarządców nieruchomości wyprzedzają plany, o których mowa w ppkt. 1, mogą oni wybudować urządzenia na własny koszt na podstawie umowy z Gminą Wschowa i Przedsiębiorstwem. Umowa określi sposób i termin rozliczenia kosztów budowy.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-07-06 12:22:58 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa