Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XX/231/04

U C H W A Ł A NR XX/231/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.


Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591. ze zm.) i art.111 ust.2 pkt 5, art. 117 a ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku ( tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 19 b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Powiatem Wschowskim w zakresie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 15.000,-zł (sł.: piętnaście tysięcy złotych) na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

2. Zawarta umowa określi sposób rozliczenia i kontrolę udzielonej pomocy finansowej.

§ 2

Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Wschowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-07-06 12:27:53 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa