Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XX/233/04

U C H W A Ł A NR XX/233/ 04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Wschowa.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055) i art. 30 ust.6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U z 2004r., Nr 96, poz.959) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000r. Nr 39, poz.455, zm. Dz.U. Nr 100, poz. 1074, Dz.U. z 2001r. Nr 52, poz. 544, Dz.U. z 2002r. Nr 160, poz. 1323, Dz.U z 2003r. Nr 34, poz. 286, Dz.U. z 2004r. Nr 74, poz. 667) Rada Miejska uchwala, co następuje:


REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WSCHOWA


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wprowadza się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom następujących dodatków płacowych:
- za wysługę lat,
- motywacyjnego,
- funkcyjnych,
- za warunki pracy,
- za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- przyznawania nagród,
- dodatku mieszkaniowego.Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

§ 2

1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu za sposób ustania stosunku pracy ( zakończone okresy zatrudnienia).

2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

3. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć ( czasu pracy ).

4. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. Nauczycielom mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczone do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje :
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

7. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, na które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia.

9. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział III

Dodatek motywacyjny

§ 3

1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli danej placówki w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 1 w zależności od osiąganych wyników w pracy:
a) nauczycielowi stażyście – do 5 % wynagrodzenia zasadniczego,
b) nauczycielowi kontraktowemu – do 8 % wynagrodzenia zasadniczego,
c) nauczycielowi mianowanemu - do 12 % wynagrodzenia zasadniczego,
d) nauczycielowi dyplomowanemu – do 15 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w roku szkolnym:
a) do 31 sierpnia – na pierwsze półrocze nowego roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim półroczu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego,
b) do 28 lutego – na drugie półrocze danego roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim półroczu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego.

4. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Wschowa dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz w ramach środków przyznanych uchwałą budżetową.

5. Nauczyciele oraz dyrektorzy szkół ( placówek ) otrzymują dodatki motywacyjne za
znaczące efekty pracy w zakresie :
a) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych, krajowych,
b) wzorowej organizacji pracy szkoły ( placówki),
c) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,
d) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
e) współpracy ze środowiskiem,
f) przestrzegania prawa pracy w realizacji funkcji kierownika zakładu pracy, w tym współdziałanie z organami szkoły ( placówki).

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV

Dodatek funkcyjny

§ 4


1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 10 do niniejszego regulaminu.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w placówce, wyniki pracy placówki.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 4 ustala dyrektor placówki w granicach określonych w tabeli stawek.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań :

a) opiekuna stażu w wysokości 25 zł miesięcznie za każdego nauczyciela odbywającego
staż i powierzonego opiece,
b) wychowawcy klasy w wysokości 25 zł miesięcznie,
c) wychowawcy oddziału przedszkolnego w wysokości 30 zł miesięcznie,
d) doradcy metodycznego w wysokości 100 zł miesięcznie.

5. Nauczycielowi przysługują dodatki wymienione w ust. 4. W wypadku zbiegu prawa do
kilku dodatków, o których mowa w ust. 1, przysługuje tylko jeden z nich – najwyższy.

6. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek.
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.

7. Dodatek funkcyjny związany z zajmowanym stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza trzy miesiące.

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust 4 wypłaca się miesięcznie z góry.


10. T A B E L A D O D A T K Ó W F U N K C Y J N Y C H

L p Stanowisko Miesięcznie w złotych od Miesięcznie w złotych do
1. Dyrektor przedszkola do 3 oddziałów 200 600
2. Dyrektor przedszkola od 4 – 5 oddziałów 300 700
3. Dyrektor przedszkola 6 i więcej oddziałów 400 800
4. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum do 10 oddziałów 400 800
5. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum od 11 – 21 oddziałów 600 1100
6. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum powyżej 21 oddziałów 800 1300
7. Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum 350 650

Rozdział V

Dodatek za warunki pracy

§ 5

1. Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku gdy :

a) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach i oddziałach specjalnych
- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania,
b) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego
- w wysokości 10 % stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę zajęć indywidualnych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego,

2. Dodatki za trudne warunki wypłaca się z góry.


Rozdział VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 6

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem pkt. 3, w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w pkt. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć należy każdą jego godzinę przeliczać proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych zajęć i ich wymiaru godzin.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo i dodatkowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacji.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

7. Za zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne lub wychowawcze uzgodnione z dyrektorem placówki, realizowane w dzień ustawowo wolny od pracy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tak jak za 4 godziny ponadwymiarowe.

8. Za pracę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczą przypadającą podczas turnusów tzw. „zielonej szkoły” nauczycielowi oddelegowanemu przez dyrektora placówki, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tak jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

9. Za faktycznie przepracowane uznaje się także godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nalicza się miesięcznie i wypłaca się nie później niż w ostatnim dniu miesiąca.


Rozdział VII

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 7

1. Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych nauczycieli planuje w rocznym planie finansowym dyrektor placówki.

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości
1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor placówki w rocznym planie finansowym, z czego :
- 80 % kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,
- 20 % kwoty przekazuje do dyspozycji Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

3. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor placówki na podstawie opracowanych kryteriów .

4. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie przyznaje i wypłaca Burmistrz na podstawie opracowanych kryteriów.

5. Fakt przyznania nagrody potwierdza się pisemną informacją o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem, której opis zamieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

6. Nagrody, o których mowa w ust. 3 i 4 przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.


Rozdział VIII

Dodatek mieszkaniowy

§ 8

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole wiejskiej i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie do:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4 %
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 6 %
3) przy trzech osobach w rodzinie – 8 %
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 10 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Burmistrz Miasta i Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. O konkretnej wysokości naliczanego w danym roku szkolnym dodatku mieszkaniowego decyduje każdorazowo Burmistrz Miasta i Gminy biorąc po uwagę sytuację finansową gminy, opinię Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej oraz Zarządu Oddziału ZNP we Wschowie.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 9

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

§ 10

Traci moc uchwała Nr XXV/273/00 Rady Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 4 października 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto i Gminę Wschowa.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-07-06 12:29:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa