Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/234/04

UCHWAŁA NR XXI/234/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 14 września 2004r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2004 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się i uznaje jako główną podstawę i wytyczną działań organów Gminy w latach 2004 - 2013 Strategię Rozwoju Gminy Wschowa, zwaną w dalszej części Strategią, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Rada Miejska, w każdej sferze aktywności organów gminy, za najważniejsze dla jej rozwoju uznaje działania zmierzające do budowy i umacniania europejskiego charakteru Gminy Wschowa, oparte na wykorzystaniu jej bogatego zasobu historycznego, potencjału duchowego i intelektualnego, nakierowane na tworzenie otoczenia przyjaznego człowiekowi i na własny rozwój instytucjonalny oraz gospodarczy.

§ 3
Realizacja działań określonych w § 2 nastąpi poprzez osiąganie celów strategicznych zawartych w Strategii.
§ 4
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:
1. Ciągłej, aktywnej popularyzacji strategicznych celów rozwoju gminy wśród członków wspólnoty wschowskiej.
2. Przygotowania instytucjonalnego systemu monitorowania procesu wdrażania Strategii i zagrożeń dla jego realizacji oraz podejmowania przeciwdziałań tym zagrożeniom.
3. Przedkładania Radzie Miejskiej, w terminie do 30 czerwca każdego roku, oceny postępów w realizacji celów strategicznych, sporządzonej w oparciu o miary postępu zawarte w Strategii.
4. Przedkładania Radzie Miejskiej projektów uchwał niezbędnych dla weryfikacji i aktualizacji strategicznych celów rozwoju, opracowanych na podstawie merytorycznych opinii i ekspertyz.

§ 5
Traci moc Uchwała nr VII/189/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Załącznik do Uchwały Nr XXI/234/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 14 września 2004STRATEGIA SUKCESU
GMINY WSCHOWA

I. UWAGI OGÓLNE:

We Wschowie zastosowano najnowsze tendencje budowy strategii zakładające koncentrację zawartości dokumentu strategii, wychodzące z założenia, iż nadmierna jego obszerność utrudnia wykorzystywanie strategii przy rozstrzyganiu bieżących dylematów operacyjnych.

1. Strategia Gminy Wschowa zmierza do wykorzystania w maksymalnym stopniu jej cennych odmienności, cech charakterystycznych i unikalnego zasobu historycznego. W strategii Wschowy zastosowano przeważającą obecnie w praktyce tendencję do przesuwania zapisu zadań realizacyjnych strategii do innego narzędzia zarządzania, jakim jest Wieloletni Program Inwestycyjny. Zadania realizacyjne powinny być przedmiotem WPI, a nie strategii. Usunięcie ich ze Strategii i przeniesienie do WPI będzie skutkować podwyższeniem czytelności Strategii, zaś obecność ich w WPI gwarantuje wiarygodność realizacji Strategii. Warunkiem powodzenia tej koncepcji jest zastosowanie do selekcji zadań inwestycyjnych WPI kryteriów „zakotwiczonych” w strategii.
2. Zgromadzone drogą pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Strategii
we Wschowie wiele danych i wniosków z nich płynących należy
w najbliższych latach dobrze i konsekwentnie spożytkowywać.

II. SŁOWNICZEK:

1. Misja: jest bezterminowa w dającej się przewidzieć przyszłości, jest zapisem sensu naszego istnienia. Ma charakter dynamiczny. Zapis misji powinien być ujęty krótko, sentencjonalnie.
2. Wizja: obraz naszego świata po rozwiązaniu danego problemu, zrealizowaniu strategii w jej bieżących zamierzeniach. Ma charakter terminalny i statyczny. Potrzebą jej sformułowania jest pokazanie dążenia, ustawienie drogowskazu dla sformułowania celów działań.
3. Cele strategiczne: jeśli w dokumencie strategii występuje nadmiar słusznych celów to budzi się w czytelniku wątpliwość, czy zamiary są w ogóle możliwe do zrealizowania. Cele strategiczne to cele, które w wyniku hierarchizacji zdecydowano się realizować w pierwszej kolejności. Nie oznacza to, że nie ma innych celów strategicznych. Będą one realizowane w miarę aktualizacji strategii.
4. Cele szczegółowe: nie są bezpośrednio zadaniami realizacyjnymi. Ich rola
to wskazanie zakresu pożądanych zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz innych wieloletnich programów.
5. Koncentracja strategii: skoncentrowanie strategii na starannie wybranych kilku celach strategicznych przynosi szybsze i bardziej odczuwalne dla wspólnoty efekty. Jeśli jest wola pomieszczenia w strategii wielu celów, należy bliżej i w odniesieniu do każdego z nich określić horyzont czasowy.
6. Hierarchizacja: czytelnik strategii nie może mieć wątpliwości, co dla wspólnoty lokalnej jest ważne, a co mniej ważne. Istotniejsza od rozbudowanego obrazu pomyślnej przyszłości jest wiedza czytelnika, na czym ma się wspólnota koncentrować w najbliższych latach.
7. Zrównoważony rozwój: oznacza, że z pola planowania strategicznego nie może zniknąć żadna ważna dziedzina życia. Nie oznacza to jednak założenia,
że wszystko należy rozwijać równomiernie, bo oznacza to rozwój powolny. Należy skupiać się na stałej selekcji (hierarchizacji) aktualnie najważniejszych celów i po ich zrealizowaniu ponownie hierarchizować pozostałe. Proces ten jest ciągły.


TREŚĆ DOKUMENTU STRATEGII ROZWOJU GMINY WSCHOWA

Podstawą prac nad dokumentem Strategii realizowanych przez Komitet Sterujący
z udziałem konsultantów firmy Wolska & Jefremienko był „Raport o stanie Gminy Wschowa 2004”.

Strukturę Raportu uporządkowano w ten sposób, że każdy
z ekspertów wypełniający „swoją” część „Raportu o stanie Gminy Wschowa 2004” przestrzegał porządku tematycznego i jednolitego sposobu pisania, co nadało czytelną strukturę dokumentowi. Podejście takie zapewniło swobodę poruszania się po „Raporcie” i prowadzenie porównań.

Podział tematyczny zespołów roboczych Komitetu Sterującego:

Sektor Nazwa Zespół
I Warunki środowiska Zespół pierwszy Warunki
II Zasoby naturalne
III Demografia
IV Podstawowe potrzeby Zespół drugi Potrzeby
V Praca
X Warunki działalności gospodarczej
VI Rodzina i młodzież Zespół trzeci Człowiek
VII Edukacja
VIII Kultura i sztuka
XI Ochrona zdrowia
X Usługi publiczne Zespół czwarty Infrastruktura
XII Bezpieczeństwo
XIII Administracja lokalna i obsługa mieszkańców
XIV Organizacje pozarządowe Zespół piąty Dialog
XV Dialog publiczny
XVI Przywództwo

Nadany dokumentowi porządek ułatwił Komitetowi Sterującemu późniejszą identyfikację problemów, co było kolejnym po sporządzeniu „Raportu”, krokiem
w budowie Strategii. Członkowie Komitetu Sterującego analizując Raport identyfikowali zjawiska i problemy ważne z punktu widzenia rozwoju Miasta i Gminy Wschowa
i porządkowali je według zasad analizy SWOT (Mocne i Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia).
Zapisane elementy analizy SWOT zostały na podstawie decyzji Komitetu Sterującego ułożone według ważności od najważniejszego poczynając.

SŁABE STRONY, CZYLI STRATEGICZNE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA

Zjawiska ograniczające możliwości rozwoju Gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama Gmina:
Lp. Słabe strony, czyli strategiczne problemy do rozwiązania Punkty
1. Brak infrastruktury technicznej na terenach wiejskich. 5
2. Brak nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. 5
3. Uboga infrastruktura obsługi ruchu turystycznego. 5
4. Uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców 5
5. Brak strategii ubiegania się o środki unii europejskiej. 4
6. Upadek zakładów pracy. 4
7. Niedostosowanie poziomu i struktury wykształcenia mieszkańców do potrzeb lokalnych. 3
8. Niedogodne warunki do inwestowania i dla rozwoju przedsiębiorczości. 3
9. Zły stan techniczny zasobów komunalnych. 2
10. Malejąca liczba mieszkańców. 2
11. Mała dostępność mieszkań komunalnych. 2
12. Wyeksploatowana baza materialna oświaty. 2
ZAGROŻENIA

Zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju Gminy, występowanie, których jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu:

Lp.
Zagrożenia Punkty
1.
Wzrost bezrobocia, brak perspektyw zawodowych dla młodzieży. Odpływ wykształconej kadry i lokalnego kapitału. 5
2.
Duży ruch samochodów ciężarowych w obrębie miasta. 5
3.
Stan dróg, połączeń. 4
4.
Wysokie koszty pracy- wzrost kosztów ZUS. 4
5.
Niestabilne prawo. 4
6.
Zniechęcenie społeczeństwa do aktywności w ogóle z powodu złej polityki państwa. 4
7.
Niejasne prawo podatkowe. 3
8.
Wzrost kosztów utrzymania. 3
9.
Zwiększenie kosztów zatrudnienia . 3
10.
Niestabilna sytuacja w kraju. 3
11.
Ekonomiczna sytuacja w kraju. 3
12.
Niedostateczne środki finansowe na ochronę środowiska. 2
13.
Zmniejszająca się subwencja oświatowa. 2
14.
Duże opóźnienia w budowie społeczeństwa obywatelskiego. 2
15.
Monopolistyczny płatnik /NFZ/. 1
16.
Stary sprzęt w szpitalach- aparatura diagnostyczna. 1
17.
Niejasna polityka krajowa. 1
18.
Współpraca regionalna, inne państwa. 1MOCNE STRONY, CZYLI ATUTY

Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju Gminy, na który bezpośredni wpływ ma sama Gmina - mieszkańcy, instytucje, władze samorządowe:

Lp. Mocne strony, czyli atuty Punkty
1.
Dobra infrastruktura techniczna w mieście 5
2.
Dobry stan środowiska naturalnego 5
3.
Zabytki kultury świeckiej i sakralnej 4
4.
Wysoka aktywność biznesowa 4
5.
Tworzenie terenów inwestycyjnych 4
6.
Baza sportowo- rekreacyjna 3
7.
Istnienie placówek kultury 3
8.
Miasto jest siedzibą władz powiatowych 3
9.
Powstawanie instytucji absorbujących ludzi wykształconych 3
10.
Duża powierzchnia terenów pod zabudowę mieszkaniową 2
11.
Przychylność władz lokalnych dla inicjatyw społecznych i gospodarczych 2
12.
Lokale użytkowe stanowiące własność gminy 1
13.
Istnienie w mieście placówek oświatowych różnych szczebli 1
14.
Duży odsetek młodzieży kończącej szkoły średnie i podejmujących studia 1
15.
Istnienie szpitala i poradni specjalistycznych 1
16.
Nowoczesne gimnazjum 1
SZANSE

Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju Gminy, występowanie, których jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu:

Lp. Szanse Punkty
1.
Fundusze unijne 4
2.
Sprzyjające warunki przyrodniczo- krajobrazowe dla turystyki 4
3.
Powstanie na terenie gminy firm zajmujących się gospodarką odpadami 4
4.
Budowa obwodnicy 4
5.
Rezerwa zasobu wód podziemnych 4
6.
Powstawanie instytucji poza gminnych absorbujących ludzi wykształconych 4
7.
Położenie geograficzne gminy 3
8.
Telekomunikacja, internet 3
9.
Drogi komunikacyjne 2
10.
Położenie komunikacyjne 2
11.
Utrzymanie działalności szpitala 2
12.
Ochrona środowiska 1
13.
Tereny rekreacji: Motokros i OSiR Lgin 1
14.
Wprowadzenie w życie przepisów ochrony środowiska 1
15.
Dobre warunki glebowo - klimatyczne 1
Planowanie strategiczne jest sztuką wyboru. Ponieważ problemy strategiczne zostały uszeregowane hierarchicznie, powstały warunki do określenia, które z nich powinny być rozwiązywane w pierwszej kolejności, a które w dalszej. Horyzont planowania strategicznego ustalono na poziomie 2013 roku. W horyzoncie tym wyodrębniono horyzont bliższy to jest do 2006 roku.

W tym kontekście dokonano podziału problemów według ważności na problemy bliższego i dalszego horyzontu czasowego. Komitet Sterujący podjął decyzję, iż do problemów bliższego horyzontu (lata 2004-2006) zaliczone zostały:

1. Brak infrastruktury technicznej na terenach wiejskich
2. Brak nowoczesnego systemu gospodarki odpadami
3. Uboga infrastruktura obsługi ruchu turystycznego
4. Uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców
5. Brak strategii ubiegania się o środki unii europejskiej
6. Upadek zakładów pracy.
7. Niedostosowanie poziomu i struktury wykształcenia mieszkańców do potrzeb rynku.
8. Niedogodne warunki do inwestowania i dla rozwoju przedsiębiorczości
9. Zły stan techniczny zasobów komunalnych
10. Malejąca liczba mieszkańców
11. Mała dostępność mieszkań komunalnych
12. Wyeksploatowana baza materialna oświat

W toku dalszych prac stosując analizę drzewa przyczynowo – skutkowego niektóre z ww. problemów zostały przeformułowane. Ostatecznie lista problemów do rozwiązania w latach 2004 – 2006 przedstawia się następująco:

1. Warunki życia mieszkańców wsi
2. Ekologia i ochrona środowiska
3. Uboga infrastruktura obsługi ruchu turystycznego
4. Uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców
5. Brak strategii ubiegania się o środki Unii Europejskiej
6. Zmniejszająca się liczba miejsc pracy
7. Niedostosowanie poziomu i struktury wykształcenia do potrzeb rynku lokalnego
8. Malejąca liczba mieszkańców
9. Wyeksploatowana baza materialna oświaty

Do dalszego horyzontu czasowego (lata 2006-2013) zaliczone zostały problemy:
1. Standard obsługi mieszkańców przez jednostki organizacyjne gminy.
2. Stan infrastruktury technicznej.
3. Brak kompleksowych działań zapobiegających zjawiskom patologii i marginalizacji społecznej oraz łagodzenia skutków tych zjawisk.
4. Duży udział lokali użytkowych będących własnością gminy.
5. Promocja gminy.
6. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi.
7. Niski stopień organizacji i aktywności społeczeństwa.

Ustalono, że w miarę postępów aktualizacji strategii problemy dalszego horyzontu będą analizowane i kolejno wprowadzane na ścieżkę formułowania dla nich celów strategicznych i miar realizacji.

MISJA, WIZJE ORAZ CELE STRATEGICZNE

Planowanie strategiczne należy rozumieć jako przemyślany, metodyczny sposób zarządzania, prowadzący w dłuższej perspektywie czasowej do rozwiązania najważniejszych problemów i wykorzystania najważniejszych atutów, z uwzględnieniem zewnętrznych szans i zagrożeń. Dlatego Komitet Sterujący poszukiwał związków pomiędzy tymi czynnikami, a następnie odniósł je do poszczególnych problemów i celów strategicznych. Przyjęto filozofię, że cele strategiczne pomagają Gminie skoncentrować wysiłki na sprawach, które przesądzą o jej sukcesie. Cele strategiczne wskazują jak Gmina ma funkcjonować i rozwijać się, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, aby osiągnąć sukces.

Do każdego problemu sformułowano wizję rzeczywistości po jego rozwiązaniu.
Sformułowano następnie cel strategiczny odnoszący się do rozwiązywania tego problemu, a następnie cele szczegółowe.

Cele te stanowią konkretny przekładnik dla misji rozwoju Gminy. Wyrażane są one ogólnie, jako funkcje definiujące potrzeby, które powinny być zrealizowane w określonym czasie. Ponadto, opisują kierunek, w jakim powinien dokonywać się rozwój Gminy, są one osadzone w realiach i wyznaczają tylko te działania, które rzeczywiście mogą zostać spełnione.

Cele strategiczne zostały sformułowane na podstawie:

1. Diagnozy stanu istniejącego (Raport) opisującej przede wszystkim tendencje rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy;
2. Analizy możliwości rozwoju, dokonanej na podstawie uwarunkowań wewnętrznych, tj. problemów i atutów (słabych i silnych stron Gminy), będących czynnikami hamującymi lub też stymulującym procesy rozwojowe Gminy w przyszłości;

Do każdego z analizowanych problemów i atutów przypisano odpowiadające
im uwarunkowania zewnętrzne, tj. kluczowe szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu Gminy, mogące mieć pozytywny, bądź negatywny wpływ na tempo jej dalszego rozwoju, na które zgodnie z definicją Gmina nie może oddziaływać samodzielnie, ale musi w planach rozwojowych respektować.

Strategia Sukcesu Gminy Wschowa wymagała też określenia jej misji rozwoju, która jest sformułowanym, w sposób najbardziej ogólny, celem wyznaczającym zasadnicze kierunki rozwoju Gminy Wschowa, kształtującym jej pozytywny wizerunek w otoczeniu i wyróżniającym ją wśród innych gmin, nadający Wschowie jej własną powszechnie postrzeganą rozpoznawalność.

Cele szczegółowe są konkretyzacją celów strategicznych, są ich ”rozłożeniem na czynniki” i mają charakter funkcjonalny, tzn. wyrażają bezpośrednio te potrzeby, które należy zaspokoić. Wobec ograniczonych środków finansowych będących w dyspozycji mieszkańców i władz Gminy, a równocześnie wobec wielu niezaspokojonych potrzeb mieszkańców, liczba celów szczegółowych została ograniczona do najbardziej możliwych do zrealizowania.

Każdemu celowi szczegółowemu przyporządkowane zostały mierniki ich realizacji, które pozwolą na monitorowanie oraz nadzór nad realizacją Strategii.

Misja Gminy Wschowa:

Wizje
1. Mieszkańcy terenów wiejskich Gminy Wschowa mają umożliwioną dostępność do sieci infrastruktury technicznej – wielu korzysta z wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznych i systemu gospodarki odpadami. Większość wsi posiada bezpieczny system drogowy.
2. Czyste ekologicznie tereny gminy.
3. Wschowa gminą chętnie odwiedzaną przez turystów.
4. Bezpieczniejsze miasto o zmniejszonym hałasie komunikacyjnym.
5. Gmina aktywnie i skutecznie korzysta z funduszy UE.
6. Rozwój istniejących zakładów pracy i powstawanie nowych.
7. Wykształcone, mobilne społeczeństwo.
8. Wzrost liczby mieszkańców oparty na dobrych warunkach funkcjonowania rodziny oraz napływie nowych mieszkańców, zachęcanych dobrymi warunkami życia.
9. Obiekty oświatowe są zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt.
Cele strategiczne
1. Poprawa warunków życia mieszkańców wsi.
2. Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy.
3. Poprawa infrastruktury służącej turystyce.
4. Zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla mieszkańców.
5. Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE.
6. Stworzenie warunków do zachowania istniejących zakładów pracy i powstawania nowych.
7. Dostosowanie profilu edukacyjnego do potrzeb lokalnego rynku pracy.
8. Zahamowanie odpływu mieszkańców i przyciąganie nowych.
9. Zmodernizowanie bazy oświatowej.

Problemy w powiązaniu z szansami i atutami przedstawiają się następująco:

Problem 1 WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI
Czynniki związane Atuty Szanse
Sieć wodociągowa Wejście Polski do UE,
Wywóz nieczystości stałych Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne
WIZJA: Mieszkańcy terenów wiejskich Gminy Wschowa mają umożliwioną dostępność do sieci infrastruktury technicznej – wielu korzysta z wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznych, i systemu gospodarki odpadami. Większość wsi posiada bezpieczny system drogowy.

Cel strategiczny 1 : Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
CEL SZCZEGÓŁOWY
Wieloletni program inwestycyjny przyjęty uchwałą Rady Miejskiej do końca 2004r.
MIERNIKI
o Liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej w ciągu roku.
o Liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ciągu roku.
o Ilość ścieków oczyszczonych i odprowadzonych w ciągu roku.
o Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawę życia mieszkańców wsi.
MIERNIKI
o Opracowanie i wdrożenie strategii pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawę życia mieszkańców wsi.
o Wielkość pozyskiwanych środków.

Problem 2 EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Czynniki związane Atuty Szanse
Oczyszczalnia ścieków Fundusze strukturalne przeznaczone na ochronę wód powietrza i gleby
Wywóz nieczystości Powstanie na terenie gminy firm zajmujących się gospodarką odpadami
Czyste powietrze atmosferyczne Wprowadzenie w życie przepisów dotyczących ochrony środowiska
WIZJA: Czyste ekologicznie tereny gminy


Cel strategiczny 2 : Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy

CEL SZCZEGÓŁOWY
Podnoszenie świadomości ekologicznej, edukacja urzędników i mieszkańców
MIERNIKI
o Liczba uczestniczących w szkoleniach urzędników.
o Nakłady na materiały informacyjne dla mieszkańców.
o Liczba osób uczestniczących w konkursach, spotkaniach, konferencjach o tematyce ekologicznej.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania ekologiczne
MIERNIK
o Kwota uzyskanych środków zewnętrznych.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Nowoczesny system gospodarki odpadami
MIERNIKI
o Objętość zlikwidowanych składowisk odpadów.
o Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów.
o Liczba użytkowanych zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów.

CEL SZCZEGÓŁOWY
System monitoringu i kontroli gospodarki odpadami
MIERNIK
o Liczba wdrożonych systemów monitoringu i kontroli.


Problem 3 UBOGA INFRASTRUKTURA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
Czynniki związane

Atuty Szanse
Baza sportowo rekreacyjna Wejście Polski do Unii Europejskiej,
Położenie geograficzne Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne
Działalność lokalnych twórców kultury Położenie komunikacyjne
Sprzyjające warunki przyrodniczo krajobrazowe
WIZJA: Wschowa gminą chętnie odwiedzaną przez turystów

Cel strategiczny 3 : Poprawa infrastruktury służącej turystyce

CEL SZCZEGÓŁOWY
Wieloletni program rewitalizacji miasta
MIERNIKI
o Powierzchnia zrewaitalizowanych obiektów zabytkowych.
o Liczba nowych podmiotów gospodarczych powstałych w zrewitalizowanych obszarach

CEL SZCZEGÓŁOWY
Rozwój bazy obsługującej ruch turystyczny
MIERNIKI
o Liczba udostępnionych obiektów turystycznych.
o Liczba stron internetowych poświęconych kulturze i turystyce.
o Liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych i kulturowych.
o Liczba punktów informacji turystycznej.
o Długość wybudowanych ścieżek rowerowych w ciągu roku.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Promocja gminy
MIERNIKI:
o Stopień wykorzystania środków masowego przekazu i Internetu wyrażony liczbą artykułów, publikacji i użytkowników Internetu.
o Liczba konferencji, targów i imprez promocyjnych, w których prezentowana była Wschowa.
o Liczba nawiązanych kontaktów w ramach współpracy z innymi gminami.
o Opracowanie i realizacja strategii promocji gminy.

Problem 4 UCIĄŻLIWOŚĆ RUCHU DROGOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW
Czynniki związane Atuty Szanse
„Program rozwoju transportu województwa lubuskiego” Wejście Polski do UE,
Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne
WIZJA: Bezpieczniejsze Miasto o zmniejszonym hałasie komunikacyjnym

Cel strategiczny 4: Zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla
mieszkańców

CEL SZCZEGÓŁOWY
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta
MIERNIK
o Długość wybudowanych obwodnic.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście
MIERNIKI:
o Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg i chodników.
o Liczba wybudowanych i zmodernizowanych skrzyżowań.
o Liczba wypadków i kolizji drogowych.

Problem 5 BRAK STRATEGII UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ
Czynniki związane Atuty Szanse
Istnienie Biura Promocji i Rozwoju Gminy Wejście Polski do UE,
Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne
WIZJA: Gmina aktywnie i skutecznie korzysta z funduszy UE

Cel strategiczny 5: Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Strategia pozyskiwania środków zewnętrznych
MIERNIKI
o Opracowanie i wdrożenie strategii pozyskiwania środków w ciągu 1 roku.
o Kwota pozyskiwanych środków.
Problem 6 ZMNIEJSZAJĄCA SIĘ LICZBA PRACY
Czynniki związane Atuty Szanse
Bezpieczeństwo inwestycji Wejście Polski do UE,
Sprawny system bankowy Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne
WIZJA: Rozwój istniejących zakładów pracy i powstawanie nowych

Cel strategiczny 6 : Stworzenie warunków do zachowania istniejących
zakładów pracy i powstawanie nowych

CEL SZCZEGÓŁOWY
Dobra komunikacja między przedsiębiorcami a gminą
MIERNIKI
o Powstanie punktu informacyjnego oraz analizującego rynek.
o Liczba utworzonych indywidualnych planów działań.
o Liczba osób korzystających z usług doradczych.
o Liczba utworzonych baz danych.
o Liczba publikacji, analiz, ekspertyz.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Warunki dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości
MIERNIKI
o Opracowanie i wdrożenie Wieloletniego Programu Wspierania Przedsiębiorczości.
o Liczba osób uczestniczących w szkoleniach w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
o Liczba osób korzystających z dotacji na założenie działalności gospodarczej.
o Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw, które utworzyły miejsca pracy z chwilą założenia działalności.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Uregulowanie stanu prawnego gruntów
MIERNIK
o Powierzchnia gruntów o uregulowanym stanie prawnym.
CEL SZCZEGÓŁOWY
Uzbrojenie terenów pod inwestycje
MIERNIK
o Powierzchnia uzbrojonych terenów.
CEL SZCZEGÓŁOWY
Promocja gminy
MIERNIK

o Liczba nowych materiałów informacyjnych dla inwestorów.
o Udział w targach inwestycyjnych.

Problem 7 NIEDOSTOSOWANIE POZIOMU I STRUKTURY WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW DO POTRZEB RYNKU LOKALNEGO
Czynniki związane Atuty Szanse
Posiadanie dobrze wykwalifikowanej
i fachowej kadry pedagogicznej Wejście Polski do UE,
Stworzenie warunków do napływu
i zatrzymania wykształconych kadr Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne
Duży odsetek młodzieży kończącej szkoły średnie i podejmującej studia
Powstawanie instytucji absorbujących ludzi wykształconych
WIZJA: Wykształcone, mobilne społeczeństwo

Cel strategiczny 7: Dostosowanie profilu edukacyjnego do potrzeb lokalnego
rynku pracy

CEL SZCZEGÓŁOWY
Prognozowanie i planowanie w zakresie struktury popytu na prace
MIERNIKI
o Utworzenie zintegrowanego systemu prognozowania i planowania w zakresie struktury popytu na pracę.
o Nawiązanie współpracy z największymi pracodawcami w zakresie zapotrzebowania kadrowego.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Rozszerzenie dostępu do edukacji i podnoszenie jej poziomu
MIERNIKI
o Podniesienie wyników testów w szkołach podstawowych.
o Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego.
o Zatrudnienie szkolnego doradcy zawodowego.


Problem 8 MALEJĄCA LICZBA MIESZKAŃCÓW
Czynniki związane Atuty Szanse
Bezpieczeństwo obywateli i firm
WIZJA: Wzrost liczby mieszkańców oparty na dobrych warunkach funkcjonowania rodziny oraz napływie nowych mieszkańców, zachęcanych dobrymi warunkami życia

Cel strategiczny 8 : Zahamowanie odpływu mieszkańców i przyciąganie
nowych

CEL SZCZEGÓŁOWY
Tworzenie nowych miejsc pracy
MIERNIK
o Liczba nowoutworzonych miejsc pracy.

CEL SZCZEGÓŁOWY
Poprawa warunków zamieszkiwania oraz estetyki miasta
MIERNIKI
o Liczba nowopowstałych elementów tzw. małej architektury.
o Liczba nowych działań poprawiających estetykę miasta.
o Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających warunki zamieszkiwania.
o Liczba imprez kulturalnych i sportowych mierzona wg rodzaju.
o Liczba osób korzystających z obiektów sportowych i uczestniczących w imprezach kulturalnych.
Problem 9 WYEKSPLOATOWANA BAZA MATERIALNA OŚWIATY
Czynniki związane Atuty Szanse
Nowoczesne Gimnazjum nr 2
Możliwość kreowania polityki oświatowej
WIZJA: Obiekty oświatowe są zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt

Cel strategiczny 9 : Zmodernizowanie bazy oświatowej

CEL SZCZEGÓŁOWY
Wieloletni program modernizacji i rozbudowy obiektów oświatowych
MIERNIKI
o Opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu zarządzania oświatą.
o Wielkość środków przeznaczanych na modernizację bazy materialnej oświaty.
o Liczba zmodernizowanych obiektów.
Wschowa - 2004r.Data publikacji: 2004-09-21 08:50:36 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa