Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/238/04

U C H W A Ł A NR XXI/238/2004

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne
związane z realizacją zadań Gminy Wschowa, sposobu ich rozliczania oraz kontroli
wykonania zadań zleconych.

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz.874, Dz. U. z 2004r Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określone zasady i tryb stosuje się do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wschowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Wschowa inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2

1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy, o których mowa w § 1.
2. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, oferta może być złożona po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 3

1. Oferty podmiotów zainteresowanych powinny zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
b) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
c) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
d) termin i miejsce realizacji zadania,
e) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.
2. Do oferty powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
3. Oferta powinna zawierać także zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu
z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia
w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Nie złożenie wskazanych dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.

§ 4

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej, właściwych ze względu na realizowane zadanie, uwzględniając w szczególności:
a) znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy Wschowa,
b) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w §1,
c) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania,
d) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,
e) analizę wykonania zadań zleconych oferentowi w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.

§ 5

1. Warunkiem zlecenia przez gminę realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza z podmiotem oferentem reprezentowanym przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 4.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
a) dokładne oznaczenie stron umowy,
b) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,
c) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez zleceniodawcę w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym,
d) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną w zakresie objętym umową,
e) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy oraz sposób i termin jej przekazywania,
f) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania przez zleceniobiorcę,
g) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
h) warunki wypowiedzenia umowy,
i) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystanie dotacji na cele inne niż określone w umowie, w tym:
- termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania,
- sposób i terminu zabezpieczenia realizacji zadania, o ile podmiot zobowiązał się do udzielenia takiego zabezpieczenia w ofercie,
- wysokość odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania dotacji przez zleceniodawcę lub opóźnienia jej zwrotu przez zleceniobiorcę,
j) ustalenie trybu i terminu przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy.

§ 6

Burmistrz prowadzi nadzór w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.

§ 7

1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:
a) sprawozdania z wykonania według określonego wzoru ustalonego w załączniku do umowy,
b) kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT dotyczących wydatków zleceniobiorcy faktycznie poniesionych na realizację zadania.
2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym
w umowie.

§ 8

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania ofert, przyznawaniem
i rozliczaniem dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzą odpowiednie wydziały Urzędu Miasta i Gminy.

§ 9

Traci moc uchwała nr XV/165/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 23 listopada 1999r. sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-09-21 08:54:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa