Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXI/240/04

U C H W A Ł A NR XXI/240/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości:

1. Lokali mieszkalnych - dla głównego najemcy:
a) przy ul.Powstańców Wlkp.1/1,
b) przy ul.Niepodległości 26/1,
c) przy ul.Niepodległości 41/2,
d) przy ul.Nowej 12/1,
e) przy ul.Garbarskiej 10/1,
f) przy ul.Mickiewicza 6/3,
g) przy ul.Rynek 10/5,
h) przy ul.Kopernika 12/1,
i) przy ul.Ks.A.Kostki 18/2,
j) w Kandlewie 25,
k) w Osowej Sieni 107.

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce o numerze geodezyjnym 2155 o powierzchni 5043 m² w rejonie ulicy Nowopolnej.

3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce o numerze geodezyjnym 2163 o powierzchni 4451 m² w rejonie ulicy Nowopolnej.

4. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na działkach geodezyjnych o numerach 1003/1 o powierzchni 220 m² i 1060 o powierzchni 436 m² przy ul.Westerplatte / Niepodległości.

5. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce geodezyjnej o numerze 141/9 o powierzchni 3983 m² przy ul.Czereśniowej.

6. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce geodezyjnej o numerze 141/11 o powierzchni 2080 m² przy ul.Leszczynowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb



Data publikacji: 2004-09-21 08:56:14 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa