Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/251/04

U C H W A Ł A NR XXII/251/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 października 2004r.

w sprawie : zmiany Uchwały nr VI/60/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego
2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), w związku z § 31 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/60/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§1
W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/60/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593
z późn. zmianami).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami).
3. Uchwały Nr XII/77/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 26 marca 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
4. Uchwały Nr IV/25/90 Rady Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 1 sierpnia 1990r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
5. Uchwały Nr XVIII/162/96 Rady Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 10 października 1996r. w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Niniejszego Statutu.”

2. § 22 otrzymuje brzmienie:
„ Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej są:
1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Kierownik zespołu realizacji świadczeń.
4. Kierownik zespołu pomocy środowiskowej.
5. Pracownicy socjalni.
6. Główny księgowy.
7. Księgowa.
8. Kasjer.
9. Referent ds. Kadr
10. Sprzątaczka.
11. Pracownik gospodarczy.”3. Skreśla się §29, a §30 oznacza się jako §29, §31 oznacza się jako §30.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem §1 pkt 2 niniejszej uchwały, który wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy z podmiotem przejmującym realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w §8 pkt 3 Statutu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-10-18 23:18:14 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa