Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/244/04

U C H W A Ł A NR XXII/244/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 października 2004 r.


w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Wschowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art.14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§1

Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wschowa , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wschowa, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


ZalacznikNr1douchwalynr22,244,04Prog.Och.Srodowiska
Rozmiar: 203.12 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 173
ZalacznikNr2douchwalyNr22,244,04PlanGosp.Odpadami
Rozmiar: 123.96 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 152

Data publikacji: 2004-10-18 23:20:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa