Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/248/04

U C H W A Ł A NR XXII/248/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 października 2004 r.


w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust.1 i ust.7 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się taryfy dla Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wschowa w następującej wysokości:

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę za 1 m3 :

1) grupa taryfowa WG – gospodarstwa domowe - 1,98 zł (netto),
2) grupa taryfowa WP – odbiorcy pobierający wodę do pozostałych
celów produkcyjnych – 2,45 zł (netto),
3) grupa taryfowa WU – gmina – woda zużyta do zasilania publicznych
fontann, na cele przeciwpożarowe, zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych – 1,50 zł (netto).

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 :

1) grupa taryfowa SG – odbiorcy wody z grupy WG i odbiorcy
korzystający z własnych źródeł przyłączeni do sieci kanalizacyjnej – 2,77 zł (netto),
2) grupa taryfowa SP – odbiorcy wody z grupy WP
przyłączeni do sieci kanalizacyjnej – 4,04 zł (netto).

§ 2
Taryfy, o których mowa w §1, obowiązują od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4
Z dniem 31 grudnia 2004r. traci moc Uchwała Nr XXXVI/426/01 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody oraz wprowadzenie ścieków na terenie miasta Wschowa.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


ZalacznikdouchwalyNr22,248,04Taryfawodaiscieki
Rozmiar: 88.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 202

Data publikacji: 2004-10-18 23:20:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa