Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXII/252/04

U C H W A Ł A NR XXII/252/ 04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 października 2004 r.w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom,
szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122 poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185, Nr 200 poz. 1683 , z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137 poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych
z budżetu Gminy dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy Wschowa prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Wschowa
2) dotowanym - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum dla którego organem prowadzącym są osoby fizyczne
lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

1. Warunkiem udzielenia dotacji na dany rok kalendarzowy dla placówek oświatowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji,
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z planowaną liczbą uczniów.
2. Wniosek winien zawierać:
1) nazwę i siedzibę szkoły,
2) osobę prowadzącą placówkę oświatową,
3) datę rozpoczęcia działalności,
4) planowaną liczbę dzieci na dany rok szkolny,
5) numer rachunku bankowego.


§ 3

1. W oparciu o wnioski, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały oraz wskazaną liczbę dzieci, planuje się w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy wysokość środków finansowych na dotacje dla placówek oświatowych określonych w § 1 uchwały.
2. Podstawą naliczenia w budżecie Gminy środków finansowych z przeznaczeniem
na dotacje dla placówek oświatowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały jest:
1) dla przedszkoli 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka (bez nakładów remontowych i inwestycyjnych).
2) dla szkół podstawowych kwotę nie niższą, jaka jest przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4

1. Przekazanie dotacji następuje na rachunek wskazany przez dotowanego.
2. Dotacje przekazywane są comiesięcznie w wysokości określonej planowaną liczbą wychowanków, uczniów uczęszczających do danego przedszkola bądź szkoły.

§ 5

1. Dotowane placówki zobowiązane są sporządzać i przekazywać organowi dotującemu rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji - nie później niż do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca w formie narastającej. Rozliczenie winno zawierać szczegółowe informacje o rodzajach wydatków ponoszonych na utrzymanie placówki w ramach otrzymanej dotacji.
2. Dotowany jest zobowiązany do zwrotu kwoty wynikającej z różnicy między kwotą planowaną, a kwotą przypadającą na rzeczywistą liczbę wychowanków, o ile jest ona niższa od planowanej .
3. Nadpłaty dotacji , stwierdzone na podstawie przedłożonego rozliczenia zgodnie z ust. 1 podlegają :
a. w ciągu roku – zwrotowi na konto jednostki przekazującej dotację, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia rozliczenia
b. na koniec roku – potrąceniu z 1 raty dotacji roku następnego.

4. Ostatecznego rozliczenia udzielanej dotacji za okres roczny dotowany sporządza i przekazuje Gminie do 20 stycznia roku następnego.


§ 6

Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli:
1) liczby wychowanków, uczniów,
2) dokumentacji rozliczeniowej składanej przez dotowanego.
§ 7

Dotowany zobowiązany jest do corocznego przedkładania dotującemu kopii sprawozdania SO-1 i SO-2 GUS o liczbie dzieci uczęszczającej do przedszkola bądź szkoły w terminie składania sprawozdania do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

§ 8

Dotowany jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia dotującego o zaprzestaniu działania przedszkola, szkoły lub zamiarze likwidacji, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie.

§ 10

Traci moc Uchwała nr XXXV/405/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 9 listopada
2001 roku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-10-18 23:21:43 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa