Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/256/04

U C H W A Ł A N R XXIII/256/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 r.


w sprawie: uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 13 poz. 123, z 2002 Nr 41 poz.364, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz.1568, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 11 poz. 96) art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5 poz. 24, z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 2002r. Nr 113 poz. 984 oraz z 2003r. Nr 162 poz.1568),
Rada Miejska uchwala, co następuje:


Statut Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie zwana dalej „Muzeum”, działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.),
3. Niniejszego Statutu.

§ 2
Siedzibą Muzeum jest miasto Wschowa, a terenem działania obszar miasta i gminy Wschowa.

§ 3
1. Muzeum jest wpisane do gminnego rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
2. Organizatorem Muzeum jest Rada Miejska we Wschowie.

§ 4
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Rada Miejska we Wschowie.

§ 5
Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku „Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie”.


II. Cele i zakres działania Muzeum

§ 6
1. Celem działalności Muzeum jest dokumentacja rozwoju historycznego Ziemi Wschowskiej, tradycji kulturowych oraz udział w aktualnym życiu oświatowym i kulturalnym regionu.
2. Cele realizowane są przez :
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zabytków dokumentujących rozwój historyczny, przemysłowy, kulturowy i ekonomiczny regionu,
2) organizowanie wystaw stałych i czasowych sztuki polskiej i obcej,
3) organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych.

3. Do podstawowych zadań Muzeum należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie zabytków,
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

§ 7
Dla wykonania celów określonych w § 6 Statutu, Muzeum:
1. Uzupełnia zbiory poprzez nowe nabytki uzyskane drogą zakupu, przydziału, darowizn, zapisów oraz poprzez przyjmowanie depozytów i uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,
2. Przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
3. Prowadzi ewidencję, naukową inwentaryzację i klasyfikację zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
4. Zabezpiecza i konserwuje zgromadzone muzealia,
5. Organizuje i prowadzi badania naukowe w zakresie dyscyplin objętych zakresem działania muzeum,
6. Udostępnia wystawy dla celów naukowych i oświatowych,
7. Opracowuje i publikuje katalogi i przewodniki po wystawach, wyniki badań i ekspozycji naukowych oraz wydaje prace naukowe i popularnonaukowe, także informatory z zakresu swej pracy i zbiorów w formie ulotek, składanek, widokówek,
8. Prowadzi działalność oświatową.

III. Organizacja Muzeum i organy zarządzające

§ 8
1. Muzeum jest wielodziałowe i posiada następujące działy:
1) Dział Etnograficzny,
2) Dział Archeologiczno - Historyczny,
3) Dział Lapidarium – rzeźba i architektura nagrobna.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 9
1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
2. Dyrektor Muzeum zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz,
3. Dyrektor podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Muzeum.

§ 10
Do zakresu czynności Dyrektora należy w szczególności:
1. Ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych i oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych.
2. Ogólne kierownictwo w sprawach remontów i inwestycji przeprowadzanych na terenie Muzeum.
3. Ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum.
4. Przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo - inwestycyjnych,
5. Aprobowanie wydatków w granicach budżetu oraz przyznanych funduszy socjalnych oraz dotacji .
6. Przyjmowanie, zwalnianie i awansowanie pracowników z zachowaniem obowiązujących przepisów.
7. Zawieranie umów i powierzanie specjalistom i instytucjom prac zleconych.
8. Bezpośrednie kierownictwo nad personelem naukowym.
9. Nadanie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum, regulaminów pracy i wydawanie wszelkich zarządzeń wewnętrznych.

§ 11
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska we Wschowie.
2. Rada Muzeum składa się z 5 osób.
3. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

IV. Mienie i finanse Muzeum

§ 12
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13
1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Muzeum może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy obowiązujące w tym zakresie.
3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan Działalności Muzeum, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji gminnych.
4. Plan Działalności Muzeum zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 14
1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Muzeum są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2003r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu Gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustala Rada Miejska we Wschowie.

§ 15
Wartość majątku Muzeum odzwierciedla Fundusz Muzeum, który odpowiada wartości wydzielonego Muzeum i nabytego mienia.

§ 16
Muzeum ma prawo wypracowywać inne środki w postaci opłat wstępu i sprzedaży własnych wydawnictw.

§ 17
Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w § 6.

V. Przepisy końcowe.

§ 18
1. Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej we Wschowie w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w niniejszym Statucie następują w trybie określonym dla jego nadania.

§ 19
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 20
Traci moc Uchwała Nr IX/102/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.

§ 21
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Statut uzgodniono Minister Kultury

Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian GrzybData publikacji: 2004-12-15 09:19:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa