Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/257/04

U C H W A Ł A NR XXIII/257/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie: wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa
przedszkoli publicznych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz.1320, z 2001r. Nr 111 poz. 1194 i Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984 i Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176 i Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 99 poz. 1001, Nr 145 poz. 1532, Nr 162 poz. 1690 i Nr 173 poz. 1808) Rada Miejska we Wschowie postanawia, co następuje:

§ 1

W § 2 pkt 1 uchwały Nr XV / 176 / 04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych otrzymuje brzmienie :

„ Opłata stała, o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, wynosi:

- 13 % ( z zaokrągleniem do pełnego złotego ) minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ) – miesięcznie w przedszkolu na terenie miasta,
- 4,4 % ( z zaokrągleniem do pełnego złotego ) minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ) – miesięcznie od sześciolatków przebywających w
oddziałach 9 – godzinnych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2004-12-15 09:20:22 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa