Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/259/04

U C H W A Ł A NR XXIII/259/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.Uz 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.32 ust.1 i ust.2, art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.6 i pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2000 roku Nr 46, poz.543 z późn.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości:

1. Lokali mieszkalnych - dla głównego najemcy:
• przy ul.Rzemieślniczej 3/6
• przy ul.Herbergera 14/3
• przy ul.Herbergera 14/4
• przy ul.Daszyńskiego 3a/1
• przy ul.T.Kościuszki 16/2
• przy ul.Pocztowej 4/1
• przy ul.Głogowskiej 1/11
• przy ul.Niepodległości 10/1
• przy ul.Herbergera 12/2
• przy ul.Mickiewicza 5a/3
• przy ul.Obrońców Warszawy 11/1.
2. Działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 773 o powierzchni 386 m² przy ul.Wesołej 6 (będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym) na własność-dla użytkownika wieczystego.
3. Działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1815/1 o powierzchni 199 m² przy ul.Głogowskiej 8a (będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym) na własność- dla użytkownika wieczystego.
4. Działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 323 o powierzchni 3430 m², położonej w rejonie ul.Wolsztyńskiej.
5. Działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 92/3 o powierzchni 800 m², położonej w Nowej Wsi-bezprzetargowo-na poprawę funkcjonowania istniejącej sąsiedniej nieruchomości położonej na działce nr 92/2.
6. Działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 270 o powierzchni 2100 m², położonej w Łysinach.
7. Działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 475 o powierzchni 4100 m², położonej w Wincentowie.
8. Udziału w nieruchomości położonej na działce geodezyjnej 1459/5 o powierzchni 280 m² przy ul.Kilińskiego 2 - dla współwłaścicieli nieruchomości.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-12-15 09:23:02 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa