Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/260/2004

U C H W A Ł A NR XXIII/260/2004

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 roku

w sprawie: programu współpracy na 2005 rok Gminy Wschowa z organizacjamipozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegoi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się „Program współpracy na 2005 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”, zwany w dalszej części Programem Współpracy.
2. Program Współpracy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:
a) organizacji pozarządowych,
b) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej , o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2
1. Ilekroć w tekście Programu Współpracy jest mowa o:
a) „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje wymienione w §1 ust. 2 niniejszej uchwały,
b) „ustawie” – mowa jest o ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Niniejszy Program Współpracy jest propozycją dla wszystkich wyrażających wolę współpracy
w działaniach na rzecz Gminy Wschowa i jej mieszkańców.
§ 3
Celem Programu Współpracy jest współdziałanie w realizacji zadań publicznych.
§ 4
Organy i podmioty realizujące Program Współpracy:
a) Rada Miejska Wschowy i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej
i finansowej gminy, nawiązywania branżowej współpracy z organizacjami, a także kontaktów organów Rady z tymi organizacjami,
b) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wraz z podległym urzędem – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania decyzji o priorytetach działalności z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom,
c) jednostki organizacyjne Gminy Wschowa – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami.
§ 5
Sfera zadań publicznych Gminy, które w świetle przepisów ustawy realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych,
5. ochrony i promocji zdrowia,
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
19. ratownictwa i ochrony ludności,
20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
23. promocji i organizacji wolontariatu,
24. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz inne podmioty w zakresie określonym w pkt 1 ÷ 23.
§ 6
Zasady i formy współpracy z organizacjami, określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także dotychczasowe doświadczenia, pozwalają na rozszerzenie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. W 2005r. współpraca ta będzie realizowana w następujących formach:
a) zlecanie organizacjom zadań publicznych poprzez wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
c) konsultowanie z organizacjami , odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
d) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji , innych podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
§ 7
W ramach Programu Współpracy organizacje mogą uzyskać następujące formy wsparcia ich działalności:
a) dofinansowania programów w formie dotacji,
b) udostępnienia lokalu na spotkania,
c) pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach,
d) współpraca w gromadzeniu środków,
e) konsultacje i szkolenia,
f) promocja działalności w mediach.
§ 8
Zadania priorytetowe realizowane we współpracy z organizacjami:
1. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
Zadanie: wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu .
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
Zadanie: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych gminy.
4. W zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:
Zadanie: wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

§ 9
1. Burmistrz powołuje każdorazowo Komisję Konkursową, której zadaniem będzie dokonywanie oceny złożonej oferty. W skład komisji wchodzi:
 trzech przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie zajmujący się danym obszarem działalności,
 dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej wskazanych przez właściwą komisję Rady,
 dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych,
2. Kryteria ogólne oceny ofert:
- racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
- doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
- wiarygodność finansowa i merytoryczna,
- stan przygotowań do realizacji zadania,
- zakres, obszar, sposób realizacji zadania,
- wysokość udziału własnego w kosztach realizacji projektu.
3. Gmina Wschowa będzie informowała organizacje, których cele statutowe wiążą się z realizacją określonych zadań gminy o:
a) pracach nad projektami uchwał regulujących zakres współpracy Gminy Wschowa z organizacjami,
b) aktualnych kierunkach i zadaniach wymagających współdziałania z organizacjami .
Informacje przekazywane będą w trakcie narad, szkoleń i konsultacji, a w razie potrzeby w formie opracowań pisemnych.

§ 10
Organizacje mogą informować o:
a) planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach,
b) potrzebie współdziałania z samorządem Gminy w ich realizacji.

§ 11
Program współpracy opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oraz w lokalnych mediach. Po zakończeniu Programu Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej informację o sposobie realizacji Programu, uwzględniając m.in. wykonanie budżetu gminy za 2004 rok w zakresie dotyczącym wspierania organizacji. Informacja opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 12
W zakresie nie uregulowanym niniejszym Programem, do współpracy gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z organizacjami stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-12-15 09:24:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa