Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/262/04

U C H W A Ł A NR XXIII/262/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004r.

w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 1 i ust.3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 8.11.2004r., Nr 46, poz. 794), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,48 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zależności od położenia w strefach, o których mowa w Załączniku do niniejszej uchwały:
- położonych w strefie I A : 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- położonych w strefie I B : 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- położonych w strefie II : 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem:
- aptek, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka 17,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- lokali gastronomicznych i usługowo-produkcyjnych, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 5,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem:
-zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) piwnice i strychy,
2) budynki pozostałe lub ich części należące do emerytów lub rencistów, którzy przekazali swoje gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa,
3) grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie domów pomocy społecznej, jednostek ochotniczych straży pożarnych,
4) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury, realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.
5) grunty i znajdujące się na nich budowle i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, zajęte pod cmentarze, targowiska, wysypiska śmieci oraz oczyszczalnie ścieków.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XIII/155/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybZałącznik do Uchwały Nr XXIII/262/04
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 13 grudnia 2004r.
1. Miasto i Gminę Wschowa dzieli się na następujące strefy :

1) strefa I A – obejmująca następujące ulice :

- ul. Niepodległości w całości
- ul.Bohaterów Westerplatte – od ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Pocztową i ul. Garbarską

2) Strefa I B – obejmująca następujące ulice :

- ul. Bohaterów Westerplatte – pozostała część
- ul. Ks.A.Kostki – od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do ul.Nowej
- ul. Daszyńskiego – od skrzyżowania z ul.Niepodległości do ul. Polnej
- ul. Pocztowa
- ul. Powstańców Wlkp
- ul. Rynek
- ul. Łazienna
- ul. Głogowska
- ul. Ratuszowa
- Pl.Zamkowy
- ul. Kilińskiego
- ul. Cicha
- Pl.Grunwaldu

3) Strefa II – obejmująca ulice nie wymienione w ppkt 1 i 2.

2. Tereny wiejskie zalicza się do II strefy.Data publikacji: 2004-12-15 09:33:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa