Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/263/04

U C H W A Ł A NR XXIII/263/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek leśny i podatek rolny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 8.11.2004r., Nr 46, poz. 794), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U.z 2002r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz.1826) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993r., Nr 94, poz.431, zm. Dz.U.1994r. Nr1 poz.3, Dz.U. z 1996r. nr 91, poz.409, Dz.U. z 1997r. Nr 43 poz.272, Nr137 poz.926, Dz.U. z 1998r. Nr 108 poz.681, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz.875, Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1680, Dz.U. z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wzory formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

Załącznik Nr 1 - wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

Załącznik Nr 2 - wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

Załącznik Nr 3 - wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,

Załącznik Nr 4 - wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości przeznaczony dla osób fizycznych,

Załącznik Nr 5 - wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego przeznaczony dla osób fizycznych,

Załącznik Nr 6 - wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego przeznaczony dla osób fizycznych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XIII/157/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


wzorydeklaracji
Rozmiar: 211.37 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 137
ZalacznikNr1-263
Rozmiar: 85.78 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 137
ZalacznikNr2-263
Rozmiar: 75.48 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 154
ZalacznikNr3-263
Rozmiar: 87.14 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 151
ZalacznikNr4-263
Rozmiar: 77.67 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 151
ZalacznikNr5-263
Rozmiar: 68.12 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 154
ZalacznikNr6-263
Rozmiar: 67.99 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150

Data publikacji: 2004-12-15 09:35:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa