Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/264/04

U C H W A Ł A NR XXIII/264/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia grudnia 2004r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 8.11.2004r., Nr 46, poz. 794) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M.P. z 21.10.2004r., Nr 43, poz. 753) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:
§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Wschowa:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- wyprodukowanego do roku 1997 włącznie - 615 zł
- wyprodukowanego po roku 1997 - 555 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- wyprodukowanego do roku 1997 włącznie - 640 zł
- wyprodukowanego po roku 1997 - 580 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- wyprodukowanego do roku 1997 włącznie - 930 zł
- wyprodukowanego po roku 1997 - 870 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg Załącznika Nr 1


3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) wyprodukowane do roku 1997 włącznie - 1030 zł
b) wyprodukowane po roku 1997 - 930 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – wg Załącznika Nr 2


5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) wyprodukowanych do roku 1997 włącznie - 790 zł
b) wyprodukowanych po roku 1997 - 700 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – wg Załącznika Nr 3


7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 20 miejsc:
 wyprodukowanych do roku 1997 włącznie - 915 zł
 wyprodukowanych po roku 1997 - 825 zł

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc i mniejszej niż 30 miejsc:
 wyprodukowanych do roku 1997 włącznie - 1235 zł
 wyprodukowanych po roku 1997 - 1155 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
 wyprodukowanych do roku 1997 włącznie - 1440 zł
 wyprodukowanych po roku 1997 - 1340 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIII/158/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


ZalacznikNr1-264
Rozmiar: 19.51 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 168
ZalacznikNr2-264
Rozmiar: 19.29 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 161
ZalacznikNr3-264
Rozmiar: 45.75 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 169

Data publikacji: 2004-12-15 09:39:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa