Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/267/04

U C H W A Ł A NR XXIII/267/04
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie: lokalizacji targowisk na terenie gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu
targowiska.


Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust.1 i art.40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje :

§ 1

1. Na terenie miasta Wschowa ustala się następującą lokalizację targowiska:
a) targowisko miejskie położone we Wschowie przy ul. Garbarskiej, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1522/34, o powierzchni 0,7128 ha
b) nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa,
c) targowisko prowadzi przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, na zasadach określonych w umowie o prowadzenie targowiska, zawartej z Gminą.
2. Na terenach wiejskich miejscami targowymi są miejsca wyznaczone w porozumieniu z
sołtysami wsi.
3. W miejscach nie wyznaczonych do sprzedaży targowiskowej wprowadza się całkowity zakaz handlu.

§ 2
Uchwala się regulamin, obowiązujący na targowiskach, o których mowa w § 1 w brzmieniu:

1. Targowisko czynne jest codziennie.

2. Uprawnione do handlowania na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , dokonujące sprzedaży na targowisku.

3. Sprzedaż na terenie targowiska odbywać się może tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.

4. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem :
a) napojów alkoholowych ,
b) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
c) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych
losowań lub przetargów oraz prowadzenia gier hazardowych.

6. Osoba prowadząca handel na targowisku jest obowiązana:

a) umieszczać na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości,
b) do ważenia lub mierzenia sprzedawanych towarów używać wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr, i ich pochodne,
c) używać narzędzi pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacyjną, ustawionych lub użytkowanych w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia,
d) oznaczyć punkt sprzedaży oraz sprzedawane artykuły w sposób przewidziany przepisami prawa.

7. Od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących sprzedaż na targowisku, inkasent pobiera dzienną opłatę targową, wydając pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie gminy Wschowa. Handlujący winni zachować dowód wpłaty do kontroli.

8. Za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko pobierane są odrębne należności.

9. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące sprzedaż towarów na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarno – porządkowych i utrzymania czystości wokół swego stanowiska.

10. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i zażalenia należy kierować do prowadzącego targowisko.

11. Regulamin targowiska i cennik opłat targowych winien być uwidoczniony w miejscu
ogólnie dostępnym.

12. Kto narusza zasady niniejszego regulaminu podlega odpowiedzialności przewidzianej w
stosownych przepisach.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-12-15 09:45:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa