Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/268/04

U C H W A Ł A NR XXIII/268/04

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2004 roku

w sprawie: stawek i terminów płatności podatku od posiadania psów na terenie miasta i
gminy Wschowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r.Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003r. Nr 96 poz.874, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2004r. Nr 46 poz. 794) Rada Miejska uchwala , co następuje:
§1
Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi 12,00 zł za psa i nie podlega rozliczeniom miesięcznym.
§2
W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca każdego roku, stawka podatku wynosi 6,00 zł .
§3
Zwalnia się z opodatkowania psy poniżej 8 tygodnia życia.

§4
Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do dnia 15 marca roku, za który należny jest podatek, a jeżeli posiadanie psa nastąpi po tym terminie - w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§5
1. Podatek od posiadania psów może być pobrany w drodze inkasa lub wpłacony bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
2. Na inkasentów podatku wyznacza się na terenie miasta Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową we Wschowie, a na terenie wsi sołtysów.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru podatku od posiadania psów w
wysokości 15 % skasowanych kwot.
4. Środki uzyskane z tytułu podatku pobranego w drodze inkasa przekazywane są do kasy
Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dziesiątego dnia po upływie miesiąca, w którym
zostały pobrane.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa .

§7
Traci moc uchwała Nr XIII/160/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie stawek i terminów płatności podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy
Wschowa.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2004-12-15 09:46:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa